Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αρθρο 50: Μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Αναδιάρθρωσή της
1. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συστήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση – Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α’), μετονομάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής συγκροτείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής.
β. Διεύθυνση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος.
γ. Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με τους Ογανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.
δ. Διεύθυνση Στοματικής Υγείας.
ε. Διεύθυνση Διατροφής.
στ. Διεύθυνση Εξαρτήσεων.
ζ. Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία.
η. Διεύθυνση «Άθλησης για όλους».
θ. Διεύθυνση Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής.»
3. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3370/2005 «Οργάνωση Λειτουργία Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α’), προστίθενται εννέα συνεχόμενες παράγραφοι με αριθμούς 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13, ως εξής:
«5. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες: α. Τμήμα Επιδημιολογίας Νοσημάτων, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο στοιχείο α’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α’).
β. Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο στοιχείο β’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α’), πλην των αρμοδιοτήτων με τους αριθμούς 16, 17, 18, 19, 20 και 31.
γ. Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο στοιχείο γ’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α’).
δ. Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στους αριθμούς 16, 17, 18, 19, 20 και 31 του στοιχείου β’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 95/ 2000 (ΦΕΚ 76 Α’) και στο στοιχείο β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’).
ε. Τμήμα Σχολικής Υγείας, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’).
Της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής και των Τμημάτων Επιδημιολογίας Νοσημάτων (α), Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (β) και Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας (γ) προΐστανται υπάλληλοι συμφώνως προς το άρθρο 117 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α’). Του Τμήματος Ιατρικής της Εργασίας (δ) προΐσταται ιατρός του κλάδου ΠΕ ιατρών ειδικοτήτων με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας και επί ελλείψει αυτού, ιατρός του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων. Του Τμήματος Σχολικής Υγείας (ε) προΐσταται ιατρός δημόσιας υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, με βαθμό Διευθυντή ή Α’. Η στελέχωση των Τμημάτων Επιδημιολογίας Νοσημάτων (α), Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (β) και Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας (γ) ορίζεται στο «Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ.) σε θέσεις προσωπικού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α’). Το Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας (δ) στελεχώνεται από υπαλλήλους: ιατρό του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (2 υπάλληλοι), ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος) και ΤΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Σχολικής Υγείας (ε) στελεχώνεται από υπαλλήλους: ιατρό του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (2 υπάλληλοι), ΠΕ Ψυχολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Παιδαγωγικής (2 υπάλληλοι), ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (1 υπάλληλος), ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας (1 υπάλληλος) και ΔΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος).
6. Η διάρθρωση της Διεύθυνσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος σε Τμήματα και οι αρμοδιότητες αυτών ορίζονται στο άρθρο 11 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α’). Οι προϊστάμενοι της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής ορίζονται συμφώνως προς το άρθρο 117 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α’). Ο τρόπος στελέχωσης των Τμημάτων ορίζεται στο «Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ.) σε θέσεις προσωπικού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α’).
7. Η Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Τμήμα Προγραμματισμού, Εποπτείας, Αξιολόγησης και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) το σχεδιασμό και την χάραξη προτεραιοτήτων, την εποπτεία, τον συντονισμό και την αξιολόγηση των δράσεων και των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της διαμορφούμενης εθνικής στρατηγικής για την συνεχή προαγωγή και βελτίωση της δημόσιας υγείας.
ββ) τη συνεργασία, τον συντονισμό και την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής και την συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις του Υπουργείου.
γγ) τη σταθερή καταγραφή και τη συνεχή παρακολούθηση του παραγόμενου έργου των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
δδ) την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, βάσει συγκεκριμένων στόχων.
εε) την υποστήριξη προληπτικών προγραμμάτων των υπηρεσιών δημόσιας υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
στστ) την εισήγηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την μετεκπαίδευση και την συνεχιζόμενη κατάρτιση των λειτουργών δημόσιας υγείας.
ζζ) την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων για ζητήματα δημόσιας υγείας.
ηη) την επεξεργασία εισηγήσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε διεθνείς συναντήσεις και οργανισμούς σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.
β. Τμήμα Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) τη σύνταξη του Χάρτη Υγείας της Χώρας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3172/2003 « Οργάνωση Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α’),
ββ) την καταγραφή και μέτρηση του επιπέδου υγείας των πολιτών,
γγ) την εκτίμηση της επάρκειας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας της χώρας, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο εκείνες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα όσο και εκείνες που παρέχονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις,
δδ) την καταγραφή και παρακολούθηση των δημογραφικών και πρωτογενών επιδημιολογικών στοιχείων, των στοιχείων για τους ανθρώπινους και τους υλικούς πόρους υγείας, των στοιχείων για την χρήση των υπηρεσιών υγείας, των στοιχείων για το κόστος των υπηρεσιών υγείας, των στοιχείων για την λειτουργία του συστήματος υγείας σε περιφερειακή βάση, καθώς και γενικότερων στοιχείων που σχετίζονται με το επίπεδο υγείας των πολιτών (όπως είναι τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα των περιοχών αναφοράς).
γ. Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων Τομέα Δημόσιας Υγείας, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) την υποβολή εισηγήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των δομών δημόσιας υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την στελέχωση αυτών με λειτουργούς δημόσιας υγείας, εμπειρογνώμονες δημόσιας υγείας και άλλο προσωπικό,
ββ) την τήρηση μητρώου λειτουργών δημόσιας υγείας και μητρώου εμπειρογνωμόνων δημόσιας υγείας,
γγ) το συντονισμό των φορέων (περιφερειακές διευθύνσεις δημόσιας υγείας της αποκεντρωμένης διοίκησης, υπηρεσίες δημόσιας υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού κ.λπ.) που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των πολιτικών της δημόσιας υγείας,
δδ) τη διαμόρφωση και τη συγκεντρωτική αξιολόγηση των δεικτών επίδοσης του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες και τους φορείς της δημόσιας υγείας,
εε) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αναγκών για εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες και τους φορείς της δημόσιας υγείας.
Της Διεύθυνσης Συντονισμού και Συνεργασίας με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και των Τμημάτων αυτής, προΐσταται υπάλληλος ιατρός του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων ή ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικής ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Οικονομικού. Το Τμήμα Προγραμματισμού, Εποπτείας, Αξιολόγησης και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στελεχώνεται από υπαλλήλους: ιατρό του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος), ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), και ΥΕ Επιμελητών (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στελεχώνεται από υπαλλήλους: ιατρό του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος), ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος). Το τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων Τομέα Δημόσιας Υγείας στελεχώνεται από υπαλλήλους: ιατρό του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος), ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος).
8. Η Διεύθυνση Στοματικής Υγείας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Τμήμα Προαγωγής της Στοματικής Υγείας και Οδοντιατρικών Φορέων, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τη στοματική υγεία, βάσει της συστηματικής καταγραφής και αξιολόγησης των στοιχείων για την κατάσταση στοματικής υγείας του πληθυσμού, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Στοματικής Υγείας και τους Οδοντιατρικούς Φορείς,
ββ) το σχεδιασμό πολιτικής στοματικής υγείας για την προαγωγή, την αγωγή και την πρόληψη της στοματικής υγείας, την χάραξη προτεραιοτήτων, την εποπτεία, τον συντονισμό και την αξιολόγηση των δράσεων και των προγραμμάτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διαμορφούμενης εθνικής στρατηγικής για τη στοματική υγεία,
γγ) την εισήγηση για τον καθορισμό των προϋποθέσεων αναγνώρισης οδοντιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων και της άσκησης αυτών στα κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες χώρες και γενικότερα για ό,τι αφορά στην εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του οδοντιατρικού δυναμικού.
β. Τμήμα Δημόσιας Οδοντιατρικής Φροντίδας, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) τον κεντρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΥ σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Στοματικής Υγείας,
ββ) τον καθορισμό των παρεχομένων οδοντιατρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΥ,
γγ) το συντονισμό, τον εκσυγχρονισμό, την σταθερή καταγραφή και παρακολούθηση, καθώς και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του παραγόμενου έργου των οδοντιατρικών υπηρεσιών του ΕΣΥ, βάσει συγκεκριμένων στόχων,
δδ) την υποβολή εισηγήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των οδοντιατρικών δομών, για τη σύσταση και λειτουργία Ειδικών Οδοντιατρικών Κέντρων, καθώς και για τη στελέχωση αυτών με οδοντιατρικό και άλλο προσωπικό,
εε) την εισήγηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την μετεκπαίδευση και την συνεχιζόμενη κατάρτιση των επαγγελματιών στοματικής υγείας του ΕΣΥ,
στστ) τον καθορισμό των κριτηρίων και την αναγνώριση της καταλληλότητας Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή άλλων Φορέων του δημόσιου τομέα (π.χ. οδοντιατρικών υπηρεσιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης) για την ειδίκευση οδοντιάτρων,
ζζ) τη συνεργασία με τους οδοντιατρικούς φορείς άλλων Υπουργείων, όπως είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το συντονισμό και τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των οδοντιατρικών υπηρεσιών.
Της Διεύθυνσης Στοματικής Υγείας προΐσταται υπάλληλος οδοντίατρος του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή. Των Τμημάτων προΐσταται υπάλληλος οδοντίατρος του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ. Το Τμήμα Προαγωγής της Στοματικής Υγείας και Οδοντιατρικών Φορέων στελεχώνεται από υπαλλήλους: οδοντιάτρους του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ (2 υπάλληλοι), ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Παιδαγωγικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (1 υπάλληλος), ΤΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), και ΥΕ Επιμελητών (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Δημόσιας Οδοντιατρικής Φροντίδας στελεχώνεται από υπαλλήλους οδοντιάτρους του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ (2 υπάλληλοι), ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος).
9. Η Διεύθυνση Διατροφής συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Τμήμα Διατροφικής Πολιτικής, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) τη συλλογή, την επεξεργασία και την αξιοποίηση αποτελεσμάτων από ερευνητικές και επιδημιολογικές μελέτες
αναφορικά με τη διατροφή, σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ και τον ΕΦΕΤ,
ββ) τη δημιουργία τακτικών στατιστικών εκθέσεων με δεδομένα που αφορούν στη διατροφή και τα σχετιζόμενα με αυτή νοσήματα (όπως δεδομένα επιπολασμού παχυσαρκίας και σακχαρώδη διαβήτη) βασισμένων σε αποτελέσματα έγκυρων επιστημονικών μελετών,
γγ) την παροχή στατιστικών στοιχείων προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ., σχετικά με την διατροφή και τα σχετιζόμενα με αυτή νοσήματα,
δδ) τη συνεργασία με την Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με τον ΕΦΕΤ, καθώς και με άλλους συναρμόδιους φορείς,
εε) το σχεδιασμό και την διαμόρφωση εθνικής διατροφικής πολιτικής με κύριο άξονα την προστασία και την προαγωγή της υγείας σε εθνικό επίπεδο,
στστ) τη διαμόρφωση αρχών, κανόνων και προτύπων σωστής διατροφής του πληθυσμού, με βάση τα δημο παθολογικά χαρακτηριστικά αυτού, καθώς και τη σύνταξη διατροφικών οδηγιών και την επικαιροποίηση και εξειδίκευση των εθνικών πινάκων σύστασης τροφίμων (food data table),
ζζ) το συντονισμό και την εποπτεία του σχεδιασμού διατροφικής πολιτικής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα και ανάγκες,
ηη) την εκπόνηση νέων εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με θέματα διατροφής και την ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου στο εθνικό μας Δίκαιο, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ,
θθ) τη συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και τη βιομηχανία τροφίμων για τον καθορισμό του πλαισίου των διατροφικών συστάσεων στα τρόφιμα, βάσει της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και της εθνικής διατροφικής πολιτικής.
β. Τμήμα Δράσεων σε Θέματα Διατροφής, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Τη διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων, συστάσεων και οδηγιών για οργανισμούς και ιδρύματα που παρέχουν σίτιση.
ββ) Τη δημιουργία πλαισίου αρχών για την κλινική διατροφή (ορισμός εθνικού διαιτολογίου και ποσοτολογίου για τα νοσοκομεία).
γγ) Τον προσδιορισμό προδιαγραφών για τα τρόφιμα που παρέχονται στα σχολικά κυλικεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής, με βάση τα πρότυπα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων που ορίζονται από τον ΕΦΕΤ.
δδ) Το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την εποπτεία και την αξιολόγηση των προγραμμάτων προστασίας και πρόληψης του γενικού πληθυσμού και των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων σε θέματα διατροφής.
εε) Την υποβολή εισηγήσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων διαιτολογικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
γ.Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών Διατροφής, Προβολής και Επικοινωνίας, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Τη συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας και με τα εξειδικευμένα Τμήματα Διατροφής των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
ββ) Τη μέριμνα για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων διατροφής, καθώς και συμβουλευτικών προγραμμάτων διατροφής, στα νοσηλευτικά ιδρύματα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.
γγ) Τη συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις και τον ΕΦΕΤ για την κατάρτιση και την επεξεργασία προγραμμάτων παροχής βοήθειας διατροφής σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
δδ) Το σχεδιασμό συστάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των ιατρείων αντιμετώπισης παχυσαρκίας ενηλίκων και παιδικής παχυσαρκίας στο ΕΣΥ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.
εε) Τη συγκέντρωση στοιχείων εφαρμογής των επιστημονικών, οργανωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των υπηρεσιών διατροφής του ΕΣΥ, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.
στστ) Την εισήγηση, οργάνωση και εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Διατροφής, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.
ζζ) Την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα διατροφής, με οργανωμένες καμπάνιες πληροφόρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ και τον ΕΦΕΤ.
Της Διεύθυνσης Διατροφής προΐσταται υπάλληλος ιατρός του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, με εξειδίκευση σε θέματα διατροφής ή επιδημιολογίας ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων. Των Τμημάτων προΐσταται υπάλληλος ιατρός του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων. Το Τμήμα Διατροφικής Πολιτικής στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ Ιατρό (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Βιοστατι στικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Διαιτολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος), ΔΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος) και ΥΕ Επιμελητών (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Δράσεων σε Θέματα Διατροφής στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων Παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδική παχυσαρκία (1 υπάλληλος), ΠΕ Διαιτολόγων (2 υπάλληλοι), ΠΕ Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων (1 υπάλληλος), ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (1 υπάλληλος), ΤΕ Διαιτολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), ΠΕ Ψυχολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικών ή ΠΕ Βιοστα τιστικών (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών Διατροφής, Προβολής και Επικοινωνίας στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ Ιατρό (1 υπάλληλος), ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΔΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού με εξειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας (1 υπάλληλος), ΠΕ Επικοινωνίας ή ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος) και ΠΕ Παιδαγωγικής (1 υπάλληλος).
10. Η Διεύθυνση Εξαρτήσεων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Την επιχορήγηση, τον έλεγχο και την εποπτεία του Οργανισμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και φορέων αντίστοιχου έργου.
ββ) Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, την εποπτεία και τον έλεγχο των Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, μετά από γνώμη του ΟΚΑΝΑ.
γγ) Την έκδοση αποφάσεων έγκρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν σε αντιμετώπιση εξάρτησης.
δδ) Την προώθηση της ανάπτυξης και της αξιολόγησης των προγραμμάτων, καθώς και την εκπαίδευση επαγγελματιών σχετικών με τα ναρκωτικά, σε συνεργασία με εξειδικευμένους προς τούτο φορείς.
εε) Την προώθηση και την χρηματοδότηση ερευνών σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, τη συμμετοχή στη διαμόρφωση σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
στστ) Τη συνεργασία με διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς που έχουν όμοιες ή συναφείς αρμοδιότητες, και τη συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες που αφορούν σε ναρκωτικά.
ζζ) Τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την συμπλήρωση ερωτηματολογίων σχετικών με την καταγραφή του προβλήματος των εξαρτήσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα έναντι του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών Οργανισμών.
ηη) Τον προγραμματισμό για τη δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας κτιριακής υποδομής και την έγκριση σκοπιμότητας των Δημοσίων Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
θθ) Το συντονισμό ενεργειών και την εισήγηση μέτρων, κινήτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια Υπουργεία ή άλλους φορείς, για την αντιμετώπιση γενικότερα του προβλήματος της εξάρτησης.
ιι) Την επιχορήγηση των Δημόσιων Μονάδων ή άλλων φορέων που λειτουργούν προγράμματα εγκεκριμένα από τη Διεύθυνση, από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εσόδων, για την αντιμετώπιση της εξάρτησης.
β. Τμήμα Αντιμετώπισης Καπνίσματος και Αλκοολισμού, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Τη χορήγηση ή ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και την εποπτεία και τον έλεγχο των Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης από το Αλκοόλ και των Κέντρων Διακοπής Καπνίσματος.
ββ) Την ανάπτυξη της εθνικής έρευνας και το συντονισμό των ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα του ελέγχου του καπνού και του αλκοόλ.
γγ) Την προώθηση, την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της έρευνας αναφορικά με τους καθοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες του καπνού και του αλκοόλ στην υγεία.
δδ) Την εκπαίδευση και την υποστήριξη όλων όσων εμπλέκονται σε δραστηριότητες ελέγχου του καπνού και του αλκοόλ, στις οποίες περιλαμβάνονται η έρευνα, η εφαρμογή και η αξιολόγηση.
εε) Την καθιέρωση, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), ενός εθνικού συστήματος επιδημιολογικής παρακολούθησης της κατανάλωσης καπνού και αλκοόλ, καθώς και των σχετικών κοινωνικών και οικονομικών δεικτών και δεικτών υγείας.
στστ) Την ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤΕΠΝ) για την παρακολούθηση και τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με την έκταση του προβλήματος της χρήσης και κατάχρησης καπνού και αλκοόλ και τη διαμόρφωση σχετικών δεικτών εναρμονισμένων με εκείνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ζζ) Τη συγκρότηση και την ενημέρωση βάσης δεδομένων με αντικείμενο τη νομοθεσία, τους κανονισμούς ελέγχου, τη σχετική νομολογία και άλλες πληροφορίες σχετικές με την εξάρτηση από τον καπνό και το αλκοόλ.
ηη) Τη συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, για την υλοποίηση των σκοπών και των δράσεων που αφορούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων περιφερειακού και παγκόσμιου ελέγχου καπνού και αλκοόλ.
θθ) Την εκπόνηση εθνικού σχεδίου πρόληψης της εξάρτησης από καπνό και αλκοόλ, σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς.
ιι) Τον προγραμματισμό για τη δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας κτιριακής υποδομής και την έγκριση σκοπιμότητας των Δημοσίων Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης από αλκοόλ και καπνό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
ιαα) Το συντονισμό ενεργειών και την εισήγηση μέτρων, κινήτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια Υπουργεία ή άλλους φορείς, για την αντιμετώπιση γενικότερα του προβλήματος της εξάρτησης από καπνό και αλκοόλ, καθώς και εισηγήσεις για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και την εναρμόνισή της με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιββ) Την έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό των Δημοσίων Μονάδων Απεξάρτησης και των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε συνεργασία με τους εγκεκριμένους συναφείς φορείς.
ιγγ) Τη δημιουργία δικτύου ενημέρωσης πολιτών και μαθητών για θέματα καπνίσματος και αλκοολισμού, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
γ. Τμήμα Ψυχικών Εξαρτήσεων Εξειδικευμένης Αντιμετώπισης, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Τη χορήγηση ή ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Αντιμετώπισης Ψυχικών Εξαρτήσεων, όπως ψυχογενών διατροφικών διαταραχών (βουλιμίας, ανορεξίας), τυχερών παιχνιδιών, ντόπινγκ (dopping), διαδικτύου.
ββ) Την ανάπτυξη της εθνικής έρευνας και τον συντονισμό των ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα ψυχικών συμπεριφορών εξάρτησης.
γγ) Την επιχορήγηση των φορέων που έχουν ιδρύσει και λειτουργούν προγράμματα εγκεκριμένα από την Διεύθυνση, από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ή οποιαδήποτε πηγή εσόδων.
δδ) Τον προγραμματισμό για τη δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας κτιριακής υποδομής και την έγκριση σκοπιμότητας των Δημοσίων Μονάδων Αντιμετώπισης Ψυχικών Εξαρτήσεων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
εε) Το συντονισμό ενεργειών και την εισήγηση μέτρων, κινήτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια Υπουργεία ή άλλους φορείς, για την αντιμετώπιση των ψυχικών εξαρτήσεων, καθώς και εισηγήσεις για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και την εναρμόνισή της με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στστ) Την υποστήριξη και ανάθεση πρωτοβουλιών για την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την πρόληψη, την κατάρτιση, την αλληλοβοήθεια, τις συμβουλευτικές παρεμβάσεις, τη διαμεσολάβηση, την υπεράσπιση και την εξάλειψη του στίγματος που συνοδεύει όλες τις μορφές εξάρτησης.
Της Διεύθυνσης Εξαρτήσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ψυχολόγων ή ιατρός του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, με πρόσθετο προσόν την άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας. Των Τμημάτων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων ή ιατρός του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων. Το Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Ψυχολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), ΠΕ Κοινωνιολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Μηχανικών (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Νοσηλευτών (1 υπάλληλος), ΤΕ Νοσηλευτών (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού μονάδων υγείας και πρόνοιας (1 υπάλληλος), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος), ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (1 υπάλληλος) και ΥΕ Επιμελητών (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καπνίσματος και Αλκοολισμού στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Ψυχολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), ΠΕ Κοινωνιολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Μηχανικών (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Νοσηλευτών (1 υπάλληλος), ΤΕ Νοσηλευτών (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού μονάδων υγείας και πρόνοιας (1 υπάλληλος), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος) και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Ψυχικών Εξαρτήσεων Εξειδικευμένης Αντιμετώπισης στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Ψυχολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), ΠΕ Κοινωνιολόγων (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Νοσηλευτών (1 υπάλληλος), ΤΕ Νοσηλευτών (1 υπάλληλος) και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (1 υπάλληλος).
11. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Τμήμα Αγωνιστικού Αθλητισμού ΑμεΑ, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Τον αθλητικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας για τα ΑμεΑ.
ββ) Τον έλεγχο και την εποπτεία των Αθλητικών Ομοσπονδιών και των Σωματείων για τα ΑμεΑ.
γγ) Τις εισηγήσεις των προϋπολογισμών που καταρτίζονται από τις Αθλητικές Ομοσπονδίες και τα Σωματεία των ΑμεΑ, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους.
δδ) Την εγγραφή σε ειδικό πίνακα των διακρινομένων αθλητών ΑμεΑ και τις εισηγήσεις για τις οικονομικές επιβραβεύσεις τους.
εε) Τις εισηγήσεις για υποτροφίες και διορισμούς των ΑμεΑ στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
στστ) Τις εισηγήσεις για την έγκριση των δαπανών που αφορούν είτε στη μετάβαση των ημεδαπών αθλητικών αποστολών ΑμεΑ στο εξωτερικό, είτε στην μετάκληση των αλλοδαπών αθλητικών αποστολών ΑμεΑ στη χώρα μας.
ζζ) Τις εισηγήσεις για την ανάθεση σε καθηγητές φυσικής αγωγής καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών και τεχνικών συμβούλων στις αθλητικές ομοσπονδίες ΑμεΑ, καθώς και την παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν. 3057/2002.
ηη. Τη μέριμνα για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 3057/2002 και ανάλογη εφαρμογή για τις αθλητικές ομοσπονδίες των ΑμεΑ.
β. Τμήμα Άθλησης και Ανάπτυξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Τον έλεγχο και την εποπτεία των αθλητικών φορέων για τα ΑμεΑ που δεν αποτελούν «ειδικώς αναγνωρισμένα σωματεία».
ββ) Τις εισηγήσεις των προϋπολογισμών, για αθλητικές δράσεις που καταρτίζονται από τους αθλητικούς φορείς για τα ΑμεΑ που δεν αποτελούν «ειδικώς αναγνωρισμένα σωματεία», κατόπιν σχετικής εισηγήσεως των τελευταίων.
γγ) Την οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τα ΑμεΑ.
δδ) Τις εισηγήσεις επιστημονικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με θέματα που αφορούν στα ΑμεΑ.
εε) Την εκπόνηση οδηγού προδιαγραφών προσβασιμότητας των ΑμεΑ και την καταγραφή τους σε όλους τους χώρους άθλησης.
στστ) Την ίδρυση και λειτουργία σχολών προπονητών για ΑμεΑ, καθώς και τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα ΑμεΑ.
ζζ) Τη διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού για όλα τα ζητήματα που αφορούν στα ΑμεΑ, καθώς και την αξιοποίησή τους για την κάλυψη των αγωνιστικών διοργανώσεων ή λοιπών εκδηλώσεων των ΑμεΑ.
ηη) Τις εισηγήσεις για την ανάληψη διεθνών διοργανώσεων για τα ΑμεΑ.
γ. Τμήμα Αναγνωρίσεων Φορέων και Στατιστικής Ανάλυσης με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Την αναγνώριση των Αθλητικών Σωματείων και των Αθλητικών Ομοσπονδιών για τα ΑμεΑ.
ββ) Τον έλεγχο συμβατότητας των καταστατικών των Αθλητικών Σωματείων και των κανονισμών των Αθλητικών Ομοσπονδιών για τα ΑμεΑ με τις κείμενες διατάξεις.
γγ) Τη χορήγηση των αδειών άσκησης επαγγέλματος προπονητών για ΑμΕΑ.
δδ) Την τήρηση μητρώου των Αθλητικών Σωματείων για ΑμεΑ, των Αθλητικών Ομοσπονδιών για ΑμεΑ, των Αθλητών με Αναπηρία και των προπονητών για ΑμεΑ.
Της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Διοικητικού. Των Τμημάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού. Τα Τμήματα στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού (5 υπάλληλοι), ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (14 υπάλληλοι), ΠΕ Οικονομικού (3 υπάλληλοι), ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΠΕ Στατιστικής (1 υπάλληλος), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού (2 υπάλληλοι), ΔΕ Διοικητικού (12 υπάλληλοι), ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (5 υπάλληλοι), ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (1 υπάλληλος) και ΥΕ Επιμελητών (1 υπάλληλος). Η κατανομή των υπαλλήλων στα επιμέρους Τμήματα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες ενός εκάστου Τμήματος.
12. Η Διεύθυνση «Άθληση για Όλους» συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Την επεξεργασία και την κατάρτιση του προϋπολογισμού των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», για κάθε φορέα άθλησης.
ββ) Την κατάρτιση του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», σε συνεργασία με τα άλλα δύο Τμήματα της Διεύθυνσης.
γγ) Τη μέριμνα για τον προσδιορισμό των οικονομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τη διαχείριση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».
δδ) Την παραλαβή των παραστατικών στοιχείων σχετικά με τις εγκεκριμένες δαπάνες των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».
εε) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» και των πάσης φύσεως εκδηλώσεων.
στστ) Τη μέριμνα για την συγκέντρωση των οικονομικών απολογισμών των φορέων υλοποίησης και την κατάρτιση των πινάκων του ετήσιου οικονομικού απολογισμού για όλα τα προγράμματα «Άθληση για Όλους».
ζζ) Τη μελέτη και την εισήγηση των οικονομικών επιχορηγήσεων που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον οργανωτικό πλαίσιο.
ηη) Τη διαδικασία πρόσληψης και απασχόλησης των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».
θθ) Τη μέριμνα, σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης, για την κατάρτιση των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Διεύθυνσης «Άθληση για Όλους» και των φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».
ιι) Την εισήγηση και την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και διεθνών συμφωνιών.
β. Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό την αναμόρφωση του περιεχομένου των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», την προσαρμογή τους στην κατεύθυνση της εξειδίκευσης με βάση τα χαρακτηριστικά των αθλουμένων και την αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών λειτουργίας τους.
ββ) Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης για πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) και στελέχη των Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών, σε συνεργασία με φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με κύριο σκοπό την επιμόρφωσή τους.
γγ) Το σχεδιασμό πιλοτικών προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» και την αξιολόγησή τους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
δδ) Τη μέριμνα για την επικοινωνία και τη συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και φορείς σε θέματα που αφορούν στην επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».
εε) Την έρευνα και την τυποποίηση των χώρων άθλησης για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους».
γ. Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Την καταγραφή, την επεξεργασία, την αξιολόγηση και την έγκριση των αιτημάτων που υποβάλλουν οι φορείς για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».
ββ) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών και των στοιχείων παρακολούθησης που αποστέλλονται από τους αρμόδιους φορείς.
γγ) Την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για
Όλους», με σκοπό τον έλεγχο της υλοποίησής τους, καθώς και την καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας δομής και λειτουργίας τους.
δδ) Την καταγραφή όλων των διαθέσιμων ανοιχτών και κλειστών εγκαταστάσεων και ελεύθερων χώρων, με σκοπό τη δημιουργία ενός «Αθλητικού Χάρτη» για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».
εε) Την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης και συμμετοχής στα προγράμματα «Άθληση για Όλους».
στστ) Την οργάνωση και την ανάπτυξη δράσεων με συναρμόδιους φορείς για τη δια βίου άθληση.
Της Διεύθυνσης «Άθληση για Όλους» προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού. Του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Του Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τα Τμήματα στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (3 υπάλληλοι), ΠΕ Διοικητικού (5 υπάλληλοι), ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (1 υπάλληλος), ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (19 υπάλληλοι), ΠΕ Στατιστικής (1 υπάλληλος), ΤΕ Λογιστικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού (1 υπάλληλος), ΔΕ Διοικητικού (10 υπάλληλοι), ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (8 υπάλληλοι), ΔΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (1 υπάλληλος). Η κατανομή των υπαλλήλων στα επί μέρους Τμήματα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες ενός εκάστου Τμήματος.
13. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Ελέγχου, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Την έγκριση των προϋπολογισμών και των απολογισμών των επιχορηγούμενων Αθλητικών Ομοσπονδιών, Αθλητικών Σωματείων ή άλλων επιχορηγούμενων φορέων κατόπιν εισηγήσεως των τελευταίων.
ββ) Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των επιχορηγούμενων φορέων.
γγ) Την έκδοση αποφάσεων έγκρισης επιχορηγούμενων φορέων.
β. Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Άθλησης και Διατροφής, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Την καλλιέργεια και την ανάπτυξη δημοσίων και διεθνών σχέσεων για την επίτευξη των σκοπών του τομέα άθλησης και διατροφής.
ββ) Την εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στους λοιπούς διεθνείς φορείς, καθώς και την παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν στην άθληση και τη διατροφή.
γγ) Τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής των δραστηριοτήτων άθλησης και διατροφής.
δδ) Τη σχεδίαση και τη μεθόδευση των ενεργειών για την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και την υπογραφή πρωτοκόλλων συμφωνιών στους τομείς άθλησης και διατροφής.
γ. Τμήμα Σχολικής, Πανεπιστημιακής, Στρατιωτικής και Εργασιακής Άθλησης, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Την εισήγηση πρόσφορων μέτρων και προγραμμάτων που αποβλέπουν στη σωστή άθληση, την καλλιέργεια και τη διάδοση αθλητικών προγραμμάτων και αθλητικών εκδηλώσεων στη σχολική και την πανεπιστημιακή κοινότητα, στους εργασιακούς και στρατιωτικούς χώρους κ.λπ., σε στενή συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
ββ) Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΑΔ ΕΤΑΔ και της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.).
γγ) Τη μέριμνα για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου που υποβοηθά την καλλιέργεια, διάδοση και ανάπτυξη του αθλητισμού στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, σε συνεργασία με συναρμόδιους κρατικούς φορείς.
δδ) Τη συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής Παιδείας (ΕΘ.Ε.Σ.Α.Ο.Π.), με στόχο τη διαμόρφωση του εθνικού πλαισίου σχολικής πολιτικής.
δ. Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας, με τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Την εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ββ) Τη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των πιο πάνω υπηρεσιακών μονάδων, άθλησης και διατροφής, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων.
γγ) Τον προσδιορισμό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας.
δδ) Την εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των πιο πάνω υπηρεσιακών μονάδων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
εε) Τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των πιο πάνω υπηρεσιακών μονάδων ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών.
στστ) Την εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ISO).
ζζ) Τη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επί μέρους αξιολογήσεις.
ηη) Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας των πιο πάνω υπηρεσιακών μονάδων, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο Υφυπουργό και Υπουργό και συγχρόνως διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Της Διεύθυνσης Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή ΠΕ Οικονομικού. Του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Άθλησης και Διατροφής προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Του Τμήματος Σχολικής, Πανεπιστημιακής, Στρατιωτικής και Εργασιακής Άθλησης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού. Του Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή ΠΕ Οικονομικού. Τα Τμήματα στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (5 υπάλληλοι), ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (9 υπάλληλοι), ΠΕ Οικονομικού (5 υπάλληλοι), ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (3 υπάλληλοι), ΠΕ Πληροφορικής (1 υπάλληλος), ΤΕ Λογιστικού (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού (2 υπάλληλοι), ΔΕ Διοικητικού (19 υπάλληλοι), ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2 υπάλληλοι), ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (1 υπάλληλος), ΔΕ Ηλεκτρολόγων (1 υπάλληλος), ΔΕ Τεχνικών (1 υπάλληλος), ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (2 υπάλληλοι) και ΥΕ Επιμελητών (1 υπάλληλος). Η κατανομή των υπαλλήλων στα επί μέρους Τμήματα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες ενός εκάστου Τμήματος.»
4. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης Αθλητισμού και «Άθληση για όλους», οι οποίοι μεταφέρθηκαν από την 1.1.2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ.96/2010 καταλαμβάνουν αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας, αντίστοιχες, του κλάδου και της ειδικότητάς τους οργανικές θέσεις, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο. Εκ των ανωτέρω οι μόνιμοι υπάλληλοι που ήδη κατείχαν οργανικές θέσεις στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τον Οργανισμό αυτής (π.δ. 77/1985), όπως ισχύει μεταφέρονται με τη θέση τους. Οι υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις δύναται να καλυφθούν από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή μετατάξεις υπαλλήλων αναλόγων προσόντων σύμφωνα με το π.δ. 95/2000. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπάσεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.λπ.) του ως άνω μεταφερόμενου προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν το φορέα υποδοχής (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Ως προς τις κρίσεις και τις τοποθετήσεις των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των Τμημάτων στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα που αναφέρονται στα στοιχεία ζ’, η’ και θ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 3370/2005, προηγούνται οι υπάλληλοι που μεταφέρονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λόγω εμπειρίας και εξειδίκευσης στα θέματα αθλητισμού και άθλησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλα τα αναγκαία προσόντα.

Αρθρο 51: Διάφορα Θέματα
1. Η Γενική Διεύθυνση Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συστήθηκε με το στοιχείο ε’ της παρ. 1 του Τμήματος Α’ του άρθρου 6 του π.δ. 95/2000 « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α’), μετονομάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας».
2. Η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συστήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3370/2005 «Οργάνωση Λειτουργία Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α’) μετονομάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Υγείας».
3. Η Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μεταφέρεται και υπάγεται εφεξής στη Γενική Διεύθυνση Υγείας της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου, διαρθρώνεται στα Τμήματα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ. 95/2000 « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α’) και έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρουν οι διατάξεις αυτές.
4. Το Τμήμα Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παύει να είναι πλέον αυτοτελές και μεταφέρεται και υπάγεται εφεξής στη Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
5. Το άρθρο 117 του π.δ. 95/2000 « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α’) τροποποιείται ως προς τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών, όπου για την κατάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντού (κλάδος Προϊσταμένου) τίθεται «υπάλληλος του κλάδου ΠΕ».
6. Μετά το στοιχείο λβ’ της παρ. 1 του άρθρου 46 του π.δ. 95/2000 « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α’), προστίθενται τρία συνεχόμενα στοιχεία, ως εξής:
«λγ) ΠΕ Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
λδ) ΠΕ Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων.
λε) ΠΕ Βιοστατιστικών.
λστ) ΠΕ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.»
7. Μετά το στοιχείο ιβ’ της παρ. 2 του άρθρου 46 του π.δ. 95/2000 « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α’), προστίθενται δύο συνεχόμενα στοιχεία, ως εξής:
«ιγ) ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων.
ιδ) ΤΕ Διατροφολόγων.
ιε) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.»
8. Μετά το στοιχείο ια’ της παρ. 3 του άρθρου 46 του π.δ. 95/2000 « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α’), προστίθενται τρία συνεχόμενα στοιχεία, ως εξής:
«ιβ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
ιγ) ΔΕ Ηλεκτρολόγων.
ιδ) ΔΕ Τεχνικών.
ιε) ΔΕ Διοικητικών.»
9. Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχουν χορηγηθεί ως επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στον Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), για το χρονικό διάστημα από 1.9.2005 μέχρι 31.9.2010. Τυχόν καταλογισμοί που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αίρονται με την δημοσίευση του παρόντος.
10. Στην Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης, η οποία συστήθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την υπ’ αριθμ. ΔΥ (34) Α/Γ.Π. οικ. 140687/10.11.2010 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1766 Β’) των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΥ (34) α/Γ.Π. οικ. 150250/ 30.11.2010 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1878 Β’) των αυτών ως άνω Υπουργών, προΐσταται Ειδικός Γραμματέας που έχει τα προσόντα που προσδιορίζονται από την παρ. 3 του άρθρου 53 του π.δ. 63/2005 ή έχει τις ανώτατες αθλητικές διακρίσεις που περιγράφονται στα εδάφια α’, β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει.
11. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του π.δ. 95/2000 προστίθεται στοιχείο δ’, ως εξής:
«δ. Τμήμα (Π2δ) Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο».
β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του π.δ. 95/2000 (περίπτωση α’, υποπερίπτωση 3) διαγράφονται οι λέξεις: «καθώς και αυτών που προσφεύγουν στην Ελλάδα από άλλες χώρες συνεπεία βίαιων γεγονότων ή άλλων λόγων ανάγκης».
γ. Στο τέλος του άρθρου 22 του π.δ. 95/2000 προστίθεται περίπτωση δ’, ως εξής:
«δ. Τμήμα (Π2δ) Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο. Ως αρμοδιότητα του Τμήματος ορίζεται η μελέτη, η κατάρτιση και η παρακολούθηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και οικονομικής ενίσχυσης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Το Τμήμα διαρθρώνεται σε τέσσερα Γραφεία, ως εξής: αα) Γραφείο Σχεδιασμού, ββ) Γραφείο Υλοποίησης, γγ) Γραφείο Αξιολόγησης και Ελέγχου, δδ) Γραφείο Εποπτείας Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης. Το Τμήμα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού (7), ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (3), ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Νομικής ή ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού (2) και οι θέσεις καλύπτονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
δ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του π.δ. 95/2000 (περίπτωση α’) διαγράφεται η υποπερίπτωση 11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αρθρο 52: Νοσηλευτές-Διασώστες
1. Στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α’) διαγράφεται η λέξη «ανανέωση».
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α’) προστίθενται περιπτώσεις στ’ και ζ’ ως ακολούθως:
«στ) Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων.».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε. να ασκούν τη νοσηλευτική στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν μέλη της Ε.Ν.Ε. με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.»
4. H παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 62/2007 (ΦΕΚ 70 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος των κατόχων διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης του ν. 2009/1992 της ειδικότητας «Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.»

Αρθρο 53.
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 3252/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Έδρα της Ε.Ν.Ε. ορίζεται η Αθήνα. Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.) λειτουργούν σε όλες τις Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες της χώρας που συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) με έδρα τους την αντίστοιχη έδρα των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.»
2. Το εδάφιο γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι ψηφοφόροι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους με αριθμό σταυρών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% επί των εγγεγραμμένων, διαιρούμενο με τον αριθμό 50.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για την πρώτη εφαρμογή από τη δημοσίευση του παρόντος, τα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές οργάνων του παρόντος νόμου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Για τις επόμενες εκλογικές διαδικασίες ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε.. »
4. Το εδάφιο α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3252/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα μέλη καλούνται με πρόσκληση που αποστέλλεται σε αυτά με τη μηνιαία εφημερίδα της Ε.Ν.Ε. τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκλογή, με την παράλληλη υποχρέωση για ταυτόχρονη ανάρτηση της ανωτέρω πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου όσο και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 του ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α’), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η θητεία των ήδη εκλεγμένων οργάνων διοίκησης της Ε.Ν.Ε. παρατείνεται για την έγκυρη διενέργεια όλων των προπαρασκευαστικών πράξεων των εκλογών, οι οποίες θα προκηρυχθούν στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου του τρέχοντος έτους. Την αρμοδιότητα προκήρυξης των ανωτέρω εκλογών στην πρώτη και μόνο εφαρμογή την έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.. »
6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Παλαιά μέλη που οφείλουν συνδρομές άνω του ενός έτους, έχουν τη δυνατότητα καταβολής της ετήσιας εισφοράς του τρέχοντος έτους και συμμετέχουν στις διαδικασίες της Ε.Ν.Ε. με πλήρη δικαιώματα, με την υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων τμηματικά στο μέλλον, σε συνολικό χρόνο που ισούται με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν κατέβαλλαν τις εισφορές αυτές. Οι τμηματικές αυτές καταβολές θα ξεκινήσουν από την 1.1.2012.»
7. Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται με την αίτηση εγγραφής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3252/2004 επανακαθορίζεται στα πέντε ευρώ.
8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α’), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3868/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο νοσηλευτής που έχει εγγραφεί στο μητρώο Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. υποχρεούται κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλλει, στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκει, δήλωση, η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία: το όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας μαζί με το αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή και δήλωση πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος. Το έντυπο της δήλωσης αποστέλλεται σε όλα τα Μέλη από το Περιφερειακό Τμήμα της Περιφέρειάς τους. Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. μπορεί με απόφασή του να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τη μορφή της δήλωσης. Μαζί με την ετήσια δήλωση ο νοσηλευτής υποχρεούται να καταβά λει και την ετήσια εισφορά στην Ε.Ν.Ε. που ορίζεται στα σαράντα (40) ευρώ. Για τα μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, όπως επίσης και για τους ανέργους, η ετήσια εισφορά ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ. Τα επίτιμα Μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας εισφοράς και εξόδων εγγραφής.»
9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Τα ποσά της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς μπορούν να αναπροσαρμόζονται μόνο από τη συνέλευση των αντιπροσώπων της Ε.Ν.Ε. με απόφαση των 2/3 του συνόλου των αντιπροσώπων.»
10. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’) προστίθεται εδάφιο μετά τη φράση «τους υπαλλήλους των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας» και πριν από τη φράση «Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’)» ως εξής:
«Οι δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των ανωτέρω Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην έδρα της κάθε Δ.Υ.ΠΕ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των εργαζομένων που υπηρετούν στις Υγειονομικές Μονάδες των Δ.Υ.ΠΕ. ξεχωριστά για τα Νοσοκομεία και ξεχωριστά για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.»

Αρθρο 54: Κοινωνικοί Λειτουργοί

Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 23/1992 (ΦΕΚ 6 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο του εξωτερικού.»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
Αρθρο 55: Βαθμοί Ιατρών ΕΣΥ-Εφημερίες
1. Η περ. Δ’ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι βαθμοί των ειδικευμένων ιατρών είναι: Επιμελητής Β’, Επιμελητής Α’, Διευθυντής και Συντονιστής Διευθυντής.»
2. Το άρθρο 43 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’) και ισχύει με το άρθρο 2 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96 Α’), το άρθρο 11 του ν. 3453/2006 (ΦΕΚ 74 Α’) και το άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση ιδ’ του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ορίζονται από 1ης Ιανουαρίου 2011, στα παρακάτω ποσά: α. Συντονιστής Διευθυντής 2.055 ευρώ. β. Διευθυντής 2.054 ευρώ. γ. Επιμελητής Α’ 1.759 ευρώ. δ. Επιμελητής Β’ 1.468 ευρώ. ε. Ειδικευόμενος 1.027 ευρώ.
2. Στο ιατρικό προσωπικό του κλάδου ΕΣΥ περιλαμβάνονται και οι οδοντίατροι, καθώς και οι ιατροί που ανήκουν στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και στις κλινικές, τμήματα, εργαστήρια και μονάδες αυτού.»
3. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης Β’ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου, συστήνονται ή προκηρύσσονται θέσεις στον ίδιο ή σε διαφορετικό βαθμό από αυτόν της θέσης που κενώθηκε ή συστήθηκε.»
4. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, η οποία αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α’), αντικαθίστανται από την έναρξη ισχύος τους ως εξής:
«α. Ζώνη Α’
Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου και των Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, καθώς και κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Λάρισας.
β. Ζώνη Β’
Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα περιφερειακά και νομαρχιακά νοσοκομεία των υπολοίπων νομών ή πόλεων, της Αλεξανδρούπολης και της Λάρισας, έως την έκδοση της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης, καθώς και τα Κέντρα Υγείας που ως οργανικές μονάδες υπάγονται στα νοσοκομεία της Α’ και της Β’ Ζώνης, με την εξαίρεση αυτών που ανήκουν στη Γ’ Ζώνη.»
5. Στην περίπτωση γ’ του άρθρου 34 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α’), προστίθεται από την έναρξη ισχύος της εδάφιο ως εξής:
«Στην ως άνω ζώνη ανήκουν επίσης νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας άγονων ή απομακρυσμένων ή νησιωτικών ή προβληματικών περιοχών, που θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τα Κέντρα Υγείας των νησιωτικών περιοχών.»
6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε νοσοκομείο δυναμικότητας άνω των 300 κλινών, καθώς και στο νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα κάθε περιφερειακής ενότητας των περιφερειών του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) συνίσταται αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.»

Αρθρο 56: Επικουρικοί Ιατροί Τ.Ε.Π.
Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο δεύτερος κατάλογος αφορά την Α’ Ζώνη, το Ε.Κ.Α.Β. ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, το Κέντρο Δηλητηριάσεων και όσα νοσοκομεία της Β’ Ζώνης εξαιρούνται από τον πρώτο κατάλογο. Για την εγγραφή στο δεύτερο κατάλογο είναι απαραίτητη βεβαίωση υπηρεσίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε μονάδα υγείας από τις εντασσόμενες στον πρώτο κατάλογο, καθώς και των Κυθήρων. Εξαιρούνται από την προαναφερόμενη υποχρέωση προϋπηρεσίας όσοι επικουρικοί επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση με το Ε.Κ.Α.Β., τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής και το Κέντρο Δηλητηριάσεων.»

Αρθρο 57: Ιατροί Υπαίθρου
Η παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές. Εφόσον η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, η θητεία του ιατρού που υπηρετεί σε αυτήν παρατείνεται τουλάχιστον για δύο (2) μήνες και όχι περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μέχρι να αναλάβει υπηρεσία ο ιατρός που θα επιλεγεί με βάση την επόμενη προκήρυξη.»
Ιατροί υπαίθρου που συνέχισαν να εργάζονται μετά την 1.12.2010, ενώ έληξε η θητεία τους, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν αναδρομικά την παράταση της θητείας τους από τότε που έληξε, για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο. Η αίτησή τους υποβάλλεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται παραπάνω.

Αρθρο 58
1. Η παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α’), που είχε προστεθεί με το άρθρο 39 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125 Α’) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ιατροί του κλάδου ΕΣΥ με ειδικότητα που συμπλήρωσαν τέσσερα (4) συνολικά έτη πραγματικής υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό σε νοσοκομεία άγονων Α’ περιοχών, μπορούν ύστερα από αίτησή τους να μετατίθενται, διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους, σε νοσοκομεία εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ιατρός που μετατίθεται καταλαμβάνει κενή θέση εφόσον υπάρχει. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης μετάθεσης είναι η εντο πιότητα ή η συνυπηρέτηση επί εγγάμων.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α’), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ιατροί του ΕΣΥ με ειδικότητα και οδοντίατροι του ΕΣΥ που υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία, κατόπιν αιτήσεώς τους, μπορούν να μετατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους, σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας άγονων Α’ περιοχών σε κενή θέση εφόσον υπάρχει.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α’), όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ιατροί του κλάδου ΕΣΥ που έχουν λάβει ειδικότητα και έχουν συμπληρώσει σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας άγονων Α’ περιοχών δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας, ύστερα από αίτησή τους, δύναται να μετατίθενται, διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας αντίστοιχα, των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, σε κενή οργανική θέση εφόσον υπάρχει, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ανήλικο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό και άνω.»
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) μετά τις λέξεις: «Στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων» και πριν από τη λέξη «καθώς», προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: «με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων κατοίκων».
5. Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 28 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α’) και με το άρθρο 25 παράγραφος 7β του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«4. Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού κατέχουν οργανικές ή συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή στις Δ.Υ.ΠΕ., καθώς και μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε άλλους φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μόνιμοι υγειονομικοί υπάλληλοι του Ι.Κ.Α., οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής και απέκτησαν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/ 2003 (ΦΕΚ 296 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3252/2004, μπορούν να μετατάσσονται είτε: α) σε διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών είτε β) σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας που υπάγονται διοικητικά ή εναλλακτικά γεωγραφικά στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ. της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν ή σε άλλη Δ.Υ.ΠΕ. εκτός Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και να κατατάσσονται αντίστοιχα: α) στον κλάδο ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών Ιατρών, βαθμού β’και β) στον κλάδο Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις. Η διαδικασία της μετάταξηςκατάταξης ενεργοποιείται με την αίτηση των ως άνω δικαιούχων και τον έλεγχο των τυπικών κριτηρίων από το Ειδικό Πενταμελές Συμβούλιο του άρθρου 28 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α’). Το τελευταίο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον ως άνω τυπικό έλεγχο του συνόλου των αιτήσεων, παραπέμπει μετά από θετική κρίση του προς τα Συμβούλια προσλήψεωνκρίσε ων των νοσοκομείων τις αιτήσεις, που αφορούν μετάταξη προς νοσοκομεία και κέντρα υγείας, προκειμένου να προβούν σε έλεγχο σύμφωνα με τα κατωτέρω. Το Ειδικό Πενταμελές Συμβούλιο αποτελείται από ιατρούς Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α’ και συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Τα Συμβούλια προσλήψεωνκρίσεων του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’) που συστήνονται στα νοσοκομεία, είναι αρμόδια για τον έλεγχο των ουσιαστικών κριτηρίων των αιτούντων προς μετάταξη σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, ως δεύτερος και απαιτούμενος έλεγχος για την κατάταξη των δικαιούχων σε κλάδο και βαθμό. Τα προσόντα του κάθε υποψηφίου αξιολογούνται επί τη βάσει των τεσσάρων κριτηρίων αξιολόγησης που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Δ.Υ. 13α/Οικ. 39832 (ΦΕΚ 1088 Β’/1997) υπουργική απόφαση. Τα ως άνω Συμβούλια μπορούν να αποφαίνονται για την απόρριψη της μετάταξης, εφόσον αιτιολογηθεί πλήρως η απόφαση αυτή. Εφόσον διενεργηθούν οι ανωτέρω έλεγχοι και πραγματοποιηθεί η κατάταξη από το αρμόδιο συμβούλιο, ακολουθεί η μετάταξη, η οποία διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.»
6. Οι ιατροί και οδοντίατροι του Ε.Σ.Υ., μόνιμοι ή επί θητεία και οι ιατροί και οδοντίατροι μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίοι παραιτήθηκαν από την υπηρεσία τους και εξελέγησαν βουλευτές, μετά τη λήξη της βουλευτικής θητείας τους επιστρέφουν στην υπηρεσία τους και καταλαμβάνουν τη θέση που κατείχαν, εφόσον αυτή παραμένει κενή. Εάν η θέση που κατείχαν έχει ήδη καλυφθεί, τότε επιστρέφουν σε προσωποπαγή θέση που καταργείται αμέσως μόλις αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ο χρόνος της βουλευτικής θητείας των ως άνω ιατρών προσμετράται ως χρόνος υπηρεσίας για την εν γένει υπηρεσιακή τους εξέλιξη και τη συνταξιοδότησή τους.
7. Το άρθρο 50 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α’) καταργείται με τη λήξη της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου.

Αρθρο 59
1. Η περίπτωση Ε’ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε) Ιατροί που υπηρετούν στο ΕΣΥ μπορούν να διεκδικήσουν προκηρυσσόμενη θέση σε άλλο Νοσοκομείο και να επιλέγουν να διατηρούν το βαθμό τους. Οι ως άνω ιατροί, εξελίσσονται στον επόμενο βαθμό με καθυστέρηση δύο ετών πέραν των προβλεπόμενων, σε ότι αφορά τους Επιμελητές Β’ και με καθυστέρηση τεσσάρων ετών σε ότι αφορά τους Επιμελητές Α’. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για ιατρούς που υπηρετούν σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας άγονων περιοχών και προσλαμβάνονται σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας άγονων περιοχών.
Ομοίως, δεν εφαρμόζονται για τους ιατρούς σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας άγονων περιοχών. Οι άγονες περιοχές για τις ανάγκες εφαρμογής και ερμηνείας του παρόντος νοούνται αυτές, όπως έχουν χαρακτηρισθεί στο π.δ. 131/1987 (ΦΕΚ 73 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι κατέχοντες το βαθμό Διευθυντή δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση, αν δεν παρέλθει εξαετία από τη λήψη του βαθμού, πλήν των περιπτώσεων που διεκδικούν θέση Συντονιστή Διευθυντή σε ανοιχτή Προκήρυξη της περ. Ζ’ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’).»
2. Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 23 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α’) ως εξής:
«6. Οι ιατροί και οδοντίατροι, κάτοχοι των τυπικών προσόντων διορισμού στον κλάδο ιατρών ή οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’), όπως και οι κάτοχοι τίτλου οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητας, οι οποίοι υπηρετούσαν την 31.12.2010 στις Διευθύνσεις Υγείας, Πρόνοιας και Υγειονομικών Ελέγχων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εντάσσονται σε θέσεις που συνιστώνται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις αντίστοιχες υπηρεσίες, στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η μετάταξη προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στις προσωποπαγείς θέσεις που θα δημιουργηθούν για τους ανωτέρω ιατρούς και οδοντιάτρους με την αυτοδίκαιη μεταφορά τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες των αιρετών περιφερειών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 255 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’). Η ένταξή τους στον κλάδο ιατρών ή οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ όσων πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2519/1997, κατόπιν αιτήσεώς τους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 16 του ν. 3172/2003 και ανάλογα με τη συνολική τους προϋπηρεσία στο Δημόσιο.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Ζ’ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κάλυψη κενής ή κενούμενης θέσης Συντονιστή Διευθυντή πραγματοποιείται με ανοιχτή προκήρυξη, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 37 του ν. 2519/1997, όπως εκάστοτε ισχύει.»
4. Στην παράγραφο 2.α. του άρθρου 21 του ν. 3580/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο πέμπτο εδάφιο μετά τη φράση «να συνάψουν σύμβαση με το Ε.Κ.Α.Β.» τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση «, τα Ιατροδικαστικά Τμήματα των Νοσοκομείων».

Αρθρο 60.
Στο τέλος της περίπτωσης Θ’ στην υποπερίπτωση β’ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω συμβουλίων, η διαδικασία λήψης απόφασης, η θέσπιση των κριτηρίων και η συγκριτική αξιολόγηση των κρινόμενων. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής αυτής απόφασης που ρυθμίζει τα κριτήρια επιλογής και τη λειτουργία των συμβουλίων κρίσης ισχύουν οι σχετικές υπ’ αριθμ. ΔΥ 13α/ΟΙΚ. 39832/1997 (ΦΕΚ 1088 Β’) και Υ10α/2103/2003 (ΦΕΚ 33 Β’) υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των νόμων 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’) και 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’) αντίστοιχα.»

Αρθρο 61
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Ζ’ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι υπηρετούντες Διευθυντές σε οργανική θέση, καθώς και οι Διευθυντές που εντάχθηκαν στο ΕΣΥ δυνάμει του εδαφίου β’ παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καθίστανται Συντονιστές Διευθυντές μέχρι την αποχώρησή τους για οποιονδήποτε λόγο.»
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
Αρθρο 62
1. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι πανεπιστημιακοί ιατροί της παραγράφου 2 συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία, από 1.4.2011 αποκλειστικά σε χώρους του νοσοκομείου. Για τη συμμόρφωση στις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’) τίθεται ως προθεσμία η 1.4.2011.»
2. Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 μέχρι τις 31.3.2011 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο τρόπος χορήγησης στους πανεπιστημιακούς ιατρούς μπλοκ θεωρημένων τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης από τα Νοσοκομεία.
3. Στην παρ. 11 περίπτωση Α’ του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’) προστίθεται υποπερίπτωση vi ως εξής:
«vi. Τα μέλη Δ.Ε.Π. λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες στην Α’ Ζώνη εφημερίες και ως εξής: οι Λέκτορες σε αντιστοιχία με τους Επιμελητές Β’, οι Επίκουροι Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Επιμελητές Α’, οι Αναπληρωτές Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Διευθυντές και οι Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Συντονιστές Διευθυντές.»
4. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’), όπως ισχύει μετά την παρ. 22 του άρθρου 22 του άρθρου τρίτου του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α’) και την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α’), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο αναπληρωτής Διοικητής των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων διορίζεται από τον Υπουργό, μεταξύ τριών ατόμων που προτείνονται από το οικείο ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου και είναι μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Φ.
Αρθρο 63
1. Η παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α’), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 στοιχείο Α’ του άρθρου 24 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α’) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 36 παράγραφος 8 του ν. 1759/1988, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Εκδίδει με δαπάνες του ταινίες γνησιότητας, που πρέπει να φέρουν όλα τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα ή τα Τρόφιμα Ειδικής Διατροφής που συνταγογραφούνται για ασθενείς και χορηγούνται από τα Φαρμακεία και τα Νοσοκομεία και τις διαθέτει δωρεάν στους παραγωγούς και αντιπροσώπους ή εισαγωγείς των προϊόντων αυτών. β) Ομοίως εκδίδει ταινίες γνησιότητας, που πρέπει να φέρουν όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και διακινούνται από Δημόσια ή Ιδιωτικά Θεραπευτήρια, με διαδικασίες προμήθειας κατόπιν συμβάσεων, εξωσυμβατικά ή με χρέωση σε Ταμείο Ασθενούς, και τις διαθέτει με τιμή που θα προσδιορίζεται από υπουργική απόφαση στους παραγωγούς και αντιπροσώπους και εμπόρους των προϊόντων αυτών. Η ταινία για όλες τις περιπτώσεις εκδίδεται με δαπάνες του ΕΟΦ από τα έσοδα του τέλους ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων του άρθρου 11 παρ.1 περίπτωσης ζ’, περίοδος δεύτερη του ν. 1316/1983, όπως η τελευταία διάταξη προστέθηκε με το άρθρο 48 παρ 3. του ν. 3370/2008 (ΦΕΚ 176 Α’). Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο σύνολό τους στον Ε.Ο.Φ.. Οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους ετοιμότητας δεν μπορούν να αξιώσουν την χορήγηση ταινίας γνησιότητας, εάν δεν έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΦ, καθορίζονται ο τύπος των ταινιών, ο τρόπος διάθεσης, ο τρόπος ακύρωσης, η χρήση τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 33 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α’) έχουν εφαρμογή και για τα προϊόντα που κυκλοφορούν ή διατίθενται χωρίς να φέρουν ταινία γνησιότητας μετά την έναρξη ισχύος του μέτρου που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.» Οι διατάξεις υπό στοιχεία β’ και γ’ ισχύουν τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων οφείλουν να δηλώνουν στον ΕΟΦ σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τα ακριβή στοιχεία των προϊόντων που κυκλοφορούν, ώστε αυτά να εντάσσονται στα συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Η δήλωση ανακριβών στοιχείων που διαπιστώνεται από τον ΕΟΦ έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των φαρμακευτικών προϊόντων από τα συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
3. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων οφείλουν να εκτυπώνουν στο στέλεχος της ταινίας γνησιότητας, που απομένει στην εξωτερική συσκευασία μετά την αποκόλληση του κινητού στελέχους αυτής, τους γραμμωτούς κώδικες (barcode) «ΕΑΝ» του σειριακού αριθμού της ταινίας και του κωδικού ΕΟΦ του φαρμάκου κατά τρόπο ώστε να παραμένουν ανεξίτηλοι.
Η μη συμμόρφωση των κατόχων αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων με την υποχρέωση αυτή που διαπιστώνεται από τον Ε.Ο.Φ. έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των φαρμακευτικών προϊόντων από τα συστήματα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για χρονικό διάστημα ενός έτους.
4. Στο τέλος του εδαφίου α’της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6 Α’) προστίθεται φράση ως εξής:
«Το Δημόσιο, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και κάθε φορέας και κλάδος ασφάλισης δικαιούχων περίθαλψης δεν εγκρίνουν και δεν εξοφλούν ιατρικές συνταγές που περιλαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται και χωρίς ιατρική συνταγή σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας τους που χορηγείται από τον Ε.Ο.Φ.. Για τα φαρμακευτικά αυτά προϊόντα εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν γνώμης του Ε.Ο.Φ.. »
5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6 Α’) προστίθενται εδάφια η’,θ’,ι’ ως εξής:
«η. Το Δημόσιο, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και κάθε φορέας και κλάδος ασφάλισης δικαιούχων περίθαλψης δεν εγκρίνουν και δεν εξοφλούν ιατρικές συνταγές που περιλαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα ή κατηγορίες φαρμακευτικών προϊόντων των οποίων οι ενδείξεις δεν κρίνεται σκόπιμο να καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση, τα οποία περιέχονται σε ξεχωριστό κατάλογο.
θ. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται από την Ειδική Επιτροπή του εδαφίου δ’του παρόντος και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο κατάλογος αναθεωρείται και συμπληρώνεται τουλάχιστον κατ’ έτος από την ίδια επιτροπή και με την ίδια διαδικασία.
ι. Τα οριζόμενα στα εδάφια ε’και στ’του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και για τον κατάλογο του εδαφίου η’.»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
Αρθρο 64

Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α’) προστίθεται νέο εδάφιο στ’ ως εξής:
«στ) Στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας δύναται να αποσπασθεί και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Γενικού Διευθυντή ή με βαθμό Διευθυντή, που έχει τα τυπικά προσόντα να προαχθεί στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή και έχει διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος του. Στις θέσεις των Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή ή των Επιθεωρητών ειδικότητας Υγειονομικών Επιθεωρητών ή ειδικότητας Κοινωνικών Επιθεωρητών, πέραν των οριζομένων, δύνανται να αποσπώνται και μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Α λληλεγγύης, με βαθμό τουλάχιστον Α’ που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ Διαιτολόγων περ. ι’ παράγραφος 1 άρθρο 46 του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 A’) «Οργανισμός Υγείας και Πρόνοιας» και ΠΕ Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).»

Αρθρο 65
1. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 176 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), συνιστάται Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας, κοινοτικής και εθνικής, για την προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ και διαχειρίζεται σχετικές καταγγελίες παραβάσεων του νόμου. Ο Τομέας Ελέγχου στελεχώνεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α’), με υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και δημόσιων φορέων και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Για τη συγκρότηση του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ που συστήθηκε στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π., συνιστώνται οι πιο κάτω οργανικές θέσεις:
α) μια (1) θέση Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή,
β) σαράντα (40) θέσεις Διοικητικών-Οικονομικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών, εκ των οποίων οι πέντε (5) για το Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας Θράκης,
γ) δεκαπέντε (15) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών, εκ των οποίων οι πέντε (5) για το Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας Θράκης.
Το θεσμικό ελεγκτικό αντικείμενο του τομέα αναφέρεται στη Δημόσια Υγεία, την Ψυχική Υγεία και τη Διατροφή.
Ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ στελεχώνεται με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και φορέων Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτό. Ειδικότερα:
Για τις θέσεις Διοικητικών-Οικονομικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό Α’ των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.
Για τις θέσεις Υγειονομικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό Α’ των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγιεινολόγων, ΠΕ Υγιεινολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Ψυχιάτρων, ΠΕ Διαιτολόγων και ΠΕ Τ.Ε.Φ.Α.Α.. Επίσης, μπορούν να αποσπώνται ιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ και ιατροί κλάδου ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α’.
Για τις θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό τουλάχιστον Β’.
Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. συνίσταται αντίστοιχο Τμήμα Γραμματείας στη Διεύθυνση Γραμματείας του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., με δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού και τρεις (3) θέσεις ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού, εκ των οποίων η μία (1) θέση για το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Βορείου Ελλάδος.
Κατά τη διενέργεια του ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3868/2010, οι ελεγκτές του Τομέα Ελέγχου καπνού και αλκοόλ δύνανται να βεβαιώνουν παραβάσεις του νόμου και να επιβάλλουν πρόστιμα κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 3868/2010 και την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό Γ.Π. οικ.104720/25.8.2010 (ΦΕΚ 1315 Β’). Οι κατά τόπο συναρμόδιες για την επιβολή του νόμου αρχές υποχρεούνται να συνεργάζονται και να παρέχουν άμεση συνδρομή κατόπιν αιτήματος του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ.
Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού, η Δημοτική Αστυνομία, οι υπάλληλοι επιθεωρητές της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ε.Ο.Τ. του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι επιθεωρητές εργασίας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), οι ιατροί και οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας του κλάδου ΕΣΥ και οι επόπτες δημόσιας υγείας της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και οι λιμενικές αρχές.»
2. Στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 176 Α’) μετά τις λέξεις «παροχή εργασίας» προστίθεται η λέξη «εξαιρουμένων» και διαγράφονται οι λέξεις «καθώς και» μετά τη λέξη «χώρων».

Αρθρο 66
Η ειδική πρόσθετη αποζημίωση του Γενικού Επιθεωρητή, των Επιθεωρητών και βοηθών Επιθεωρητών, καθώς και των αποσπώμενων ή μετακινούμενων υπαλλήλων στη Γραμματεία του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., όπως αναλυτικά καθορίζονται στα άρθρα 4 και 8 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α’), καταβάλλεται σε αυτούς και μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’). Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά, που έχουν χορηγηθεί, κατά τα ανωτέρω, στους υπηρετούντες στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ως ειδική πρόσθετη αποζημίωση, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜAΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Αρθρο 67: Ειδικότητα Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
1. Η παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:
«8. Η άσκηση των ιατρών για την απόκτηση τίτλου των ιατρικών ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, θα πραγματοποιείται στα νοσοκομεία που έχουν αναγνωρισθεί να χορηγούν άσκηση στις ειδικότητες αυτές, με ενιαία τοποθέτηση, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών σταδίων. Η άσκηση των ιατρών στα επί μέρους της κύριας ειδικότητας τμήματα θα πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε χρονική φάση της όλης ειδίκευσης, με ευθύνη των οικείων επιστημονικών Διευθυντών.»
2. Η υπ’ αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 115169/2009 (ΦΕΚ 1815 Β’) υπουργική απόφαση «Άσκηση των ιατρών για την απόκτηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας της Νευρολογίας, της Ψυχιατρικής και λοιπές ειδικότητες» καταργείται από την έναρξη ισχύος της.
3. Μεταβατικές Διατάξεις: Όλοι οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις για ειδίκευση εκκρεμούσαν κατά τις 2.8.2010 στα κύρια στάδια των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης θα τοποθετηθούν για συνέχιση της ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεών τους στο προηγούμενο στάδιο ειδίκευσης. Όπου το προηγούμενο στάδιο πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα του ενός μέρη, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πρώτο μέρος του σταδίου αυτού. Ανά δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από δημοσιεύσεως του παρόντος, θα υποβάλλουν αιτήσεις, στις αρμόδιες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, προκειμένου να λάβουν σειρά προτεραιότητας στην κύρια ειδικότητα, για ενιαία τοποθέτηση:
α) Οι ιατροί που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για ειδίκευση στο δεύτερο στάδιο της ειδικότητας ή στο τρίτο για αυτούς που αποβλέπουν στην απόκτηση του τίτλου της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.
β) Οι ιατροί που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για το πρώτο προκαταρτικό στάδιο ειδίκευσης ή δεύτερο για τη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.
γ) Οι ιατροί που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για το πρώτο προκαταρκτικό ειδίκευσης στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.
δ) Οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις υπεβλήθησαν για το πρώτο προκαταρτικό στάδιο των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης μετά τις 2.8.2010, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.
Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση ιατρού για συνέχιση της άσκησής του σε προκαταρτικό στάδιο, θα λάβει σειρά προτεραιότητας στην κύρια ειδικότητα σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του για ειδίκευση στο πρώτο μέρος του προκαταρτικού σταδίου.
4. Στο εδάφιο έκτο της παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 82 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά τη λέξη «αιμοροφιλικοί» προστίθεται η φράση «και οι πάσχοντες από ινοκυστική νόσο και οι πάσχοντες από χοριοειδική νέοαγγείωση».

1. Η παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:
«8. Η άσκηση των ιατρών για την απόκτηση τίτλου των ιατρικών ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, θα πραγματοποιείται στα νοσοκομεία που έχουν αναγνωρισθεί να χορηγούν άσκηση στις ειδικότητες αυτές, με ενιαία τοποθέτηση, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών σταδίων. Η άσκηση των ιατρών στα επί μέρους της κύριας ειδικότητας τμήματα θα πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε χρονική φάση της όλης ειδίκευσης, με ευθύνη των οικείων επιστημονικών Διευθυντών.»
2. Η υπ’ αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 115169/2009 (ΦΕΚ 1815 Β’) υπουργική απόφαση «Άσκηση των ιατρών για την απόκτηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας της Νευρολογίας, της Ψυχιατρικής και λοιπές ειδικότητες» καταργείται από την έναρξη ισχύος της.
3. Μεταβατικές Διατάξεις: Όλοι οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις για ειδίκευση εκκρεμούσαν κατά τις 2.8.2010 στα κύρια στάδια των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης θα τοποθετηθούν για συνέχιση της ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεών τους στο προηγούμενο στάδιο ειδίκευσης. Όπου το προηγούμενο στάδιο πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα του ενός μέρη, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πρώτο μέρος του σταδίου αυτού. Ανά δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από δημοσιεύσεως του παρόντος, θα υποβάλλουν αιτήσεις, στις αρμόδιες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, προκειμένου να λάβουν σειρά προτεραιότητας στην κύρια ειδικότητα, για ενιαία τοποθέτηση:
α) Οι ιατροί που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για ειδίκευση στο δεύτερο στάδιο της ειδικότητας ή στο τρίτο για αυτούς που αποβλέπουν στην απόκτηση του τίτλου της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.
β) Οι ιατροί που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για το πρώτο προκαταρτικό στάδιο ειδίκευσης ή δεύτερο για τη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.
γ) Οι ιατροί που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για το πρώτο προκαταρκτικό ειδίκευσης στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.
δ) Οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις υπεβλήθησαν για το πρώτο προκαταρτικό στάδιο των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης μετά τις 2.8.2010, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.
Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση ιατρού για συνέχιση της άσκησής του σε προκαταρτικό στάδιο, θα λάβει σειρά προτεραιότητας στην κύρια ειδικότητα σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του για ειδίκευση στο πρώτο μέρος του προκαταρτικού σταδίου.
4. Στο εδάφιο έκτο της παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 82 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά τη λέξη «αιμοροφιλικοί» προστίθεται η φράση «και οι πάσχοντες από ινοκυστική νόσο και οι πάσχοντες από χοριοειδική νέοαγγείωση».

Αρθρο 68: Ειδικότητα Παθολογικής Ογκολογίας
Κατ’ εξαίρεση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 1 του π.δ. 204/1998 (ΦΕΚ 162 Α’) χορηγείται σε ιατρούς ο τίτλος ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας, κατόπιν εξετάσεων, εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η ειδικότητα της παθολογίας αποκτήθηκε πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης Υ4α/35455/2002 (ΦΕΚ 1568 Β’).
β) Όλη ή μέρος της άσκησης στην ειδικότητα της παθολογίας, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, πραγματοποιήθηκε σε παθολογική ογκολογική κλινική ογκολογικού νοσοκομείου.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ
Αρθρο 69

1. Στο τέλος της πρώτης φράσης της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’) προστίθεται:
«Το ίδιο πρόσωπο δύναται να καταλάβει τη θέση του Διοικητή σε περισσότερα του ενός Νοσοκομεία, οπότε λαμβάνει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές που αναλογούν στη μία οργανική θέση, προσαυξημένες κατά το 1/5. Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των οργανικών κλινών των ως άνω νοσοκομείων υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400), δύναται να τοποθετείται Αναπληρωτής Διοικητής σε ένα ή σε περισσότερα εξ αυτών, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εάν ο Αναπληρωτής Διοικητής τοποθετηθεί σε περισσότερα νοσοκομεία λαμβάνει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές που αναλογούν στη μία οργανική θέση, προσαυξημένες κατά το 1/5.»
2. Όλα τα Ογκολογικά και Ορθοπεδικά Νοσοκομεία της χώρας, καθώς και τα Ογκολογικά και Ορθοπεδικά Τμήματα όλων των Νοσοκομείων της χώρας, υπάγονται στην ανώτατη εποπτεία του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η εποπτεία των έργων του ΕΣΠΑ μπορεί να ανατίθεται στη Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 προστίθεται φράση ως εξής: «Το ίδιο πρόσωπο δύναται να καταλάβει τη θέση του Διοικητή σε περισσότερες Υγειονομικές Περιφέρειες, οπότε λαμβάνει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές που αναλογούν στη μία οργανική θέση, προσαυξημένες κατά το 1/5.»

Αρθρο 70: Κοστολόγηση ιατρικών πράξεων – Χρηση κάρτας πληρωμών
1. Οι τιμές (κοστολόγηση) των ιατρικών πράξεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
2. Στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθώς και σε όλα τα νοσοκομεία του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα οποιασδήποτε νομικής μορφής παρέχεται η δυνατότητα είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων που προέρχονται από νοσήλια, ιατροδιαγνωστικές εξετάσεις και λοιπές ιατρικές πράξεις μέσω καρτών πληρωμών.
3. Μέσω των Υγειονομικών Περιφερειών μπορούν να διασυνδέονται νοσοκομεία που υπάγονται στην ίδια ή διαφορετική Υ.ΠΕ. και η διασύνδεση αυτή μπορεί να επεκτείνεται και κατά την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται τα νοσοκομεία που διασυνδέονται, ο τρόπος της διασύνδεσής τους, το είδος (σχετικά με νοσηλευτικά, επιστημονικά και εκπαιδευτικά ζητήματα) και η λειτουργία τους. Στην ίδια απόφαση, ειδικά για τα νοσοκομεία των νησιωτικών περιοχών, μπορεί να προβλεφθεί, ότι η εν λόγω διασύνδεση θα γίνεται με γειτνιάζοντα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, καθώς και νοσοκομεία τριτοβάθμιας περίθαλψης.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ
Αρθρο 71
1. Οι διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α’), δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ. Για το προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α’), οι μετατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μπορεί να επιτρέπονται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του φορέα που ανήκει, ότι η μετάταξη ουδεμία επιφέρει συνέπεια για τη λειτουργία της υπηρεσίας του.
2. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και στις εκκρεμείς μετατάξεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν δικαστικά.
3. Στην περίπτωση ιστ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει διαγράφεται η φράση «καθώς και πληρωμάτων του ΕΚΑΒ».

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αρθρο 72: Ρυθμίσεις θεμάτων φορέων και κλάδων υγείας

1. Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο ν. 3457/2006 βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στα εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου, το οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλλαγίων. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα όπου εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή και η δίμηνη συνταγή στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως προβλέπεται στο π.δ. 121/2008.
2. Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τον ν. 3892/2010 καταργείται η υποχρέωση θεώρησης:
α) για συνταγές κόστους άνω των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €),
β) για συνταγές που αφορούν τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α’ Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και
γ) για συνταγές με αγωγή διάρκειας έως και δύο (2) μηνών που εκδίδονται από ιατρούς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 1ι’ του π.δ. 121/2008.

Αρθρο 73: Εξόφληση υποχρεώσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τους προμηθευτές αναδόχους υπηρεσιών
1. Για λόγους διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τους προμηθευτές-αναδόχους του που απορρέουν από παρασχεθείσες προς αυτό υπηρεσίες και από ήδη παραληφθείσες προμήθειες από αυτό με αντικείμενο (προμηθειών) την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς προϊόντων, ενώ καλύπτονται και οι συναφείς εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, έως την κατάθεση του παρόντος νόμου, δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή αποδοχή παρασχεθεισών υπηρεσιών ή προϊόντων μετά τη λήξη σχετικών συμβάσεων που καταρτίσθηκαν νομίμως.
Στην έννοια της νόμιμης δαπάνης δεν περιλαμβάνονται οι παραγεγραμμένες αξιώσεις όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α’), καθώς και στην παρ. 6 του άρθρου 40 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α’).
2. Οι οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τους προμηθευ τέςαναδόχους του, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τιμολόγια έως την κατάθεση του παρόντος νόμου, δύναται να εξοφληθούν άμεσα με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης, έκδοσης και θεώρησης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν και όσοι προμηθευτές δεν έχουν εκδώσει τα σχετικά τιμολόγια μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, με την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη παρασχεθεί οι υπηρεσίες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή έχουν ήδη παραληφθεί τα προϊόντα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή έχει ήδη καταρτισθεί σχετική σύμβαση ή παραγγελία και βρίσκεται στο στάδιο της τελικής υλοποίησης κατά την κατάθεση του νόμου και εφόσον οι προμηθευτές εκδώσουν τα σχετικά τιμολόγια προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3. Η εξόφληση των ανωτέρω οφειλών εφαρμόζεται εφόσον οι προμηθευτές-ανάδοχοι υποβάλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
α) Αίτηση προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εξόφληση των απαιτήσεών τους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Η αίτηση περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου της, όλες τις απαιτήσεις του προμηθευτή-αναδόχου έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναλυτικά κατ’ έτος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) με την οποία ο αιτών παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από οποιαδήποτε άλλη αξίωση η οποία πηγάζει από την ίδια αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της αξίωσης για την καταβολή οποιουδήποτε είδους τόκων και μέχρι την εξόφληση των οφειλών.
4. Η εξόφληση των ανωτέρω οφειλών πραγματοποιείται εφόσον οι παρασχεθείσες υπηρεσίες ή η παραλαβή των σχετικών προϊόντων έχουν εγκριθεί και βεβαιωθεί ή έχουν βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα του φορέα ή έχουν υλοποιηθεί και εκκρεμεί η βεβαίωσή τους και υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι θα λάβει χώρα η βεβαίωση αυτή προ της εξόφλησης της συγκεκριμένης οφειλής.
5. Οι δαπάνες που προκύπτουν με την παρούσα ρύθμιση θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
6. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν και όσοι προμηθευτές-ανάδοχοι υπηρεσιών ή προμηθειών αγαθών κ.λπ. (κατά τα ανωτέρω) έχουν ασκήσει αγωγές ή προσφυγές σε οποιοδήποτε Δικαστήριο κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με αίτημα αναγνωριστικό ή καταψηφιστικό για τα ποσά που τους οφείλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την προϋπόθεση ότι μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 περίπτωση β’ θα δηλώσουν το σύνολο των αγωγών που έχουν καταθέσει εναντίον του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το συνολικό αιτούμενο ποσό της κάθε αγωγής και το γενικό αριθμό κατάθεσης της κάθε αγωγής και το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου αυτή εκκρεμεί, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση ότι θα παραιτηθούν από το κάθε δικόγραφο αγωγής ή προσφυγής και το σχετικό δικαίωμα για έγερση νέας αγωγής ή προσφυγής για την ίδια ή παρεμφερή ή διαφορετική νομική και ιστορική βάση, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικό παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα από την οικεία γραμματεία του Δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η αγωγή-προσφυγή.
Σε περίπτωση που έχει ήδη συζητηθεί η υπόθεση, τότε για να υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να προσκομίσουν το ίδιο πιστοποιητικό παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα από την οικεία γραμματεία του Δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η αγωγήπροσφυγή, καθώς επίσης και βεβαίωση του Δικαστηρίου, ότι υπέβαλλαν ενώπιον του Εισηγητή-Δικαστή, όπου εκκρεμεί η υπόθεση, δήλωση με αίτημα να μην εκδοθεί απόφαση και να ματαιωθεί η συζήτηση της αγωγήςπροσφυγής, μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, λόγω συμβιβασμού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, θα πρέπει να αναζητήσουν και όμοια δήλωση εντός της αυτής προθεσμίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να υποβληθεί από αυτούς στο Δικαστήριο και να προσκομίσουν βεβαίωση και για αυτή την κατάθεση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ήτοι όλα τα παραπάνω εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί οριστική ή τελεσίδικη ή αμετάκλητη απόφαση κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πλην όμως επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση λόγω και άλλων εκκρεμών αγωγώνπροσφυγών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δύνανται να υποβάλλουν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 περίπτωση β’, υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτούνται από τη διεκδίκηση τόκων και δικαστικής δαπάνης κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναφορικά με τις συγκεκριμένες αγωγές-προσφυγές.

Αρθρο 74: Διευθέτηση θεμάτων προμηθειών
1. Για λόγους διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς μονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικών κλινικών και μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, καθώς και προμηθευτές αυτών, που απορρέουν από προμήθειες οι οποίες διενεργήθηκαν, έως την κατάθεση του παρόντος νόμου στη Βουλή, για την περίθαλψη των νεφροπαθών ασφαλισμένων του, κατ’ εφαρμογή των καταργηθεισών με το άρθρο 37 του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α’) διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2955/2001 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων ή δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή καθ’ οιονδήποτε άλλον επείγοντα τρόπο.
2. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προμήθεια, από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συναφών με αυτές υπηρεσιών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή, όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο της περίπτωσης ιζ’ του άρθρου 3 του ν. 3580/2007, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α’).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Αρθρο 75
1. Στο άρθρο 15 παρ. 1 του π.δ. 384/1990 (ΦΕΚ 152 Α’) «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου «Ο Άγιος Χαράλαμπος»» τροποποιούνται δύο (2) θέσεις μόνιμου προσωπικού ως ακολούθως: και από τη Γ’ κατηγορία ΔΕ μετατρέπεται μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων σε μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Τεχνικός, η οποία θέση ορίζεται ως θέση οδηγού αυτοκινήτων και οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού διαρθρώνονται πλέον στον κλάδο ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων θέσεις εννέα (9) και στον κλάδο ΔΕ Τεχνικός θέσεις πέντε (5), εκ των οποίων ορίζονται δύο (2) θέσεις οδηγού αυτοκινήτων.
2. Στο άρθρο 10 του π.δ. 156/2009 (ΦΕΚ 198 Α’)« Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών (Θ.Χ.Π. Παιδιών Αθηνών)» τροποποιούνται δύο (2) μόνιμες θέσεις προσωπικού ως ακολούθως: Από την κατηγορία ΥΕ μετατρέπονται τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας σε τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Πρακτικών Νοσοκόμων και οι μόνιμες θέσεις του προσωπικού διαρθρώνονται πλέον στον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις πέντε (5) και στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού θέσεις δεκαεννέα (19).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΑΔ
Αρθρο 76
1. Η θητεία των ιατρών ελεγκτών, οι οποίοι αρχικά είχαν διορισθεί με τριετή θητεία στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη συνέχεια μετατάχθηκαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α’), έχουν διαπιστωθεί στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και έχουν μεταφερθεί αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση (τριετή θητεία), στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου από την 26η Ιουνίου 2004, βάσει του άρθρου 24 του ν. 3293/2004, ανανεώνεται προ της εκάστοτε λήξεως της συμβάσεως εργασίας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για ίσο χρονικό διάστημα. Για τις συμβάσεις που έληξαν την 25η Ιουνίου 2010 η ανανέωσή τους πραγματοποιείται με την ίδια υπουργική απόφαση αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2010 και η μισθοδοσία τους αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και βαρύνει τον ΟΠΑΔ.
2. Στο άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης οικ./2/7029/0094/2005 (ΦΕΚ 213 Β’) «Περί Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)», προστίθεται παράγραφος 49 ως εξής:
«49. Η υγειονομική περίθαλψη (νοσοκομειακή, εξωνοσοκομειακή, οδοντιατρική, φαρμακευτική) των μελών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που συστήθηκε με το ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’) και για όσο χρονικό διάστημα κατέχουν την ιδιότητα αυτή, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους, παρέχεται από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και τα μέλη των οικογενειών αυτών. Οι συμμετοχές-κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης επί των πάσης φύσεως αποδοχών των ανωτέρω δικαιούμενων περίθαλψης από τον Ο.Π.Α.Δ, καθώς και των πρόσθετων απολαβών και των κατ’ αποκοπήν εξόδων κίνησης αυτών περιέρχονται στο Δημόσιο, οι δε σχετικές δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη αυτών και των μελών της οικογένειάς τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Δ., ο οποίος επιχορηγείται προς τούτο με τις εισφορές των ασφαλισμένων και τη διπλάσια συνεισφορά του Δημοσίου. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία διορισμού εκάστου μέλους της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που διατηρεί την ιδιότητα αυτή κατά την ψήφιση του παρόντος.»

Αρθρο 77: Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’), όπως και κάθε αντίθετη στο παρόν γενική ή ειδική διάταξη νόμου. Εξαιρείται η διάταξη περί του Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης του εδαφίου υπ’ αριθμ. δ’ της περίπτωσης εε’ του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου.
2. Η υπουργική απόφαση 08/31.5.2010 (ΦΕΚ 777 Β’) «Όροι και κανόνες λειτουργίας και προϋποθέσεις δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 10 του ν. 3580/2007» διατηρείται σε ισχύ.
3. Η παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α’) καταργείται την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/ 2010.
4. Οι παρ. 1, 3, 4 και 7 του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α’), η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2163/1993 (ΦΕΚ 125 Α’), η παρ. 7 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α’), τα άρθρα 29 και 30 του α.ν.1565/1939 (ΦΕΚ 16 Α’), η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α’), η παρ. 6 του άρθρου 1 του π.δ. 23/1992 (ΦΕΚ 6 Α’), η παρ. 8 του άρθρου 36 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 217 Α’), η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 213/1986 «Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας» (ΦΕΚ 87 Α’), η παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 52/2000 καταργούνται.
5. Η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» καταργείται αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος της.
6. Το άρθρο 22 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α’) καταργείται.

Αρθρο 78: Κύρωση σύμβασης δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 1.12.2010 σύμβαση δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» που αφορά την κατασκευή νέας πτέρυγας σύγχρονων χειρουργείων στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». Το κείμενο της σύμβασης έχει ως εξής:
«ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στην Αθήνα σήμερα την 1η Δεκεμβρίου 2010, στο Μέγαρο Μελά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, επί της συμβολής των οδών Αιόλου 93 και Σοφοκλέους, μεταξύ αφ’ ενός μεν της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Απόστολο Ταμβακάκη, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Π 704691 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, καλούμενον εφεξής χάριν συντομίας «Ο Δωρητής» αφ’ ετέρου δε των: 1) Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, Υπουργού Οικονομικών, κατοίκου Αθηνών, κατόχου του υπ’ αριθμ. ΑΗ 058948 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 2) Νικολάου Σηφουνάκη, Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατοίκου Αθηνών, κατόχου του υπ’ αριθμ. Χ 661483 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 3) Ανδρέα Λοβέρδου, Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατοίκου Αθηνών, κατόχου του υπ’ αριθμ. Ρ 675756 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και 4) Μιχαήλ Θεοδώρου, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και εκπροσώπου αυτού, κατόχου του υπ’ αριθμ. Χ 565171 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1: Σκοπός και αντικείμενο της Συμβάσεως Ποσό Δωρεάς
1. Ο Δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει με δικές του δαπάνες μια νέα πτέρυγα σύγχρονων χειρουργείων στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» συνολικής δαπάνης έως 30.000.000€.
2. Η νέα πτέρυγα θα κατασκευασθεί σε τμήμα του οι κοπέδουοικοδομικού τετραγώνου του Νοσοκομείου συνολικής κάλυψης 3.050,00 τ.μ, σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη και τα Αρχιτεκτονικά προσχέδια, που έχουν ήδη εκπονηθεί και επισυνάπτονται στην παρούσα.
Η Πτέρυγα θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις:
Η πρώτη φάση κατασκευής του έργου, συνολικής επιφανείας κάλυψης 1.802,39 τ.μ. προβλέπει την κατασκευή αυτού στην ελεύθερη επιφάνεια που θα προκύψει από την κατεδάφιση της υφιστάμενης προσθήκης του «Παλαιού Κτιρίου», όμορα και ανατολικά της εκκλησίας του Νοσοκομείου καθώς και τμήματος του κτιρίου Έρευνας (σελ. 6 Τεχνικής Περιγραφής, παράρτημα II).
Η συνολική ανάπτυξη του κτιρίου αυτού είναι 7.394,46 τ.μ., μέχρι τον κάναβο 9 των σχεδίων κατόψεων του παραρτήματος II της παρούσης.
Εκ των 7.394,46 τ.μ. της πρώτης φάσης τα 1.689,20 τ.μ. αφορούν την κατασκευή νέου υπογείου χώρου, ο οποίος θα περιλαμβάνει νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, νέα μονάδα κεντρικής αποστείρωσης, νέους χώρους ιατρικών αερίων, τα 1.581,56 τ.μ. αφορούν την κατασκευή ανοιχτών και κλειστών χώρων ισογείου, τα 3.475,98 τ.μ. (1.673,59 τ.μ. στο επίπεδο 03 και 1.802,39 τ.μ. στο επίπεδο 04) αφορούν την κατασκευή δύο ορόφων Τμημάτων άσηπτων χειρουργείων (14 αιθουσών με όλους τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους) και τα υπόλοιπα 647,72 τ.μ. κατασκευάζονται σε υπερκείμενο των χειρουργείωνόροφο για τη στέγαση ηλεκτρομηχανολογικών χώρων αναγκαίων για τη λειτουργία των τμημάτων αυτών. Η δεύτερη φάση κατασκευής του έργου, συνολικής επιφανείας κάλυψης 1.462,43 τ.μ., προβλέπεται να ξεκινήσει αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά του ιατρικού εξοπλισμού των εν λειτουργία χειρουργείων στα κατασκευασμένα νέα χειρουργεία της πρώτης φάσης και κατεδαφιστεί το κτιριακό συγκρότημα των υφισταμένων χειρουργείων. Η συνολική ανάπτυξη του κτιρίου είναι 5.307,53 τ.μ.. Εκ των 5.357,53 τ.μ. τα 1.462,43.τ.μ. αφορούν την κατασκευή νέου υπογείου με διαθέσιμους χώρους βοηθητικών χρήσεων, τα 1.158,81 τ.μ. αφορούν την κατασκευή ανοιχτών και κλειστών χώρων ισογείου, τα 2.312,22 τ.μ. σε δύο ίσους ορόφους των 1.156,11 τ.μ., αφορούν την ανάπτυξη τμημάτων άσηπτων χειρουργείων (8 αιθουσών με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους), Μετεγχειρητικής Μονάδας Ανάνηψης Καρδιοχειρουργικών και Νευροχειρουργικών Περιστατικών, Αιμοδυναμικού Τμήματος σε άμεση επαφή με τα Άσηπτα Χειρουργεία για την εγκατάσταση του υφισταμένου ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και τα υπόλοιπα 374,07 τ.μ. υπερκείμενου ορόφου για τη στέγαση ηλεκτρομηχανολογικών χώρων αναγκαίων για τη λειτουργία των χειρουργείων.
Όπως και παραπάνω αναφέρθηκε αντικείμενο της Δωρεάς είναι η κατασκευή πτέρυγας συγχρόνων 22 χειρουργείων, έτοιμων προς λειτουργία, καθώς και βοηθητικών τμημάτων για την εξυπηρέτησή τους.
Στο παράρτημα II της παρούσης επισυνάπτεται το σύνολο των αρχιτεκτονικών προσχεδίων με τα διάφορα τμήματα που χωροθετούνται ανά όροφο. Το όλο έργο, θα κατασκευαστεί με τους παρακάτω όρους:
α) Ο Δωρητής αποβλέποντας στην ταχεία εκτέλεση του έργου και εκπλήρωση της Δωρεάς αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθέσει την εκτέλεση του έργου σε εργολήπτη της επιλογής του, που θα είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκ των εχόντων εμπειρία εκτέλεσης σύνθετων έργων, το οποίο θα εκτελέσει το έργο με διαδικασίες διαφάνειας και προκαθορισμένα ποιοτικά, οικονομικά, τεχνικά και άλλα κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα τηρηθούν κατ’ ελάχιστο οι προδιαγραφές και τα πρότυπα του Δημοσίου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό νοσοκομείων.
β) Η προκαταρκτική μελέτη και τα αρχιτεκτονικά προσχέδια που έχουν συνταχθεί από τον αρχιτέκτονα Κυριάκο Κυριακίδη και την Ομάδα μελετητών (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και η/μηχανολόγους μηχανικούς) και έχουν ήδη θεωρηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα συνοδεύουν τη νομοθετική κύρωση της Δωρεάς.
γ) Ο Δωρητής έχει την ευθύνη της αποκλειστικής χρηματοδότησης του έργου, της ανάθεσης εκτέλεσής του σε εργολάβο της επιλογής του, την ευθύνη εποπτείας προόδου του έργου και πέραν τούτων ουδεμία άλλη ευθύνη.
δ) Η χρηματοδότηση θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια του έργου με διαδοχικές πιστοποιήσεις προόδου εργασιών που θα ελέγχονται από τον Δωρητή δια των οργάνων που θα ορίσει.
ε) Το έργο που θα κατασκευαστεί θα ονομάζεται «ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και θα τοποθετηθεί ευανάγνωστη πλακέτα με υπόμνηση ότι τούτο κατασκευάστηκε με αποκλειστική δωρεά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
στ) Το ΥΥΚΑ και το Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» δικαιούνται να εποπτεύουν με εκπροσώπους τους την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και τη μελέτη εφαρμογής.
Άρθρο 2: Εγκατάσταση-Διευκολύνσεις-Υποχρεώσεις Νοσοκομείου
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», το οποίο έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του το χώρο όπου θα εκτελεστεί το έργο, θα διαθέσει ευθύς μετά τη νομοθετική κύρωση της σύμβασης αυτής στον εργολάβο του οποίου η εκλογή θα γίνει από τον Δωρητή το χώρο αυτόν για την εγκατάσταση του εργοταξίου, στον οποίο θα παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, όπως και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία διευκόλυνση. Μετά την αποπεράτωση του έργου, λήγει και η παραχώρηση της χρήσης αυτής.
Άρθρο 3: Τεχνικά Δεδομένα
Το έργο θα κατασκευασθεί με βάση:
α) Τους όρους της σύμβασης.
β) Τα συνημμένα αρχιτεκτονικά προσχέδια, την τεχνική περιγραφή του έργου και την τεχνική έκθεση στατικής και Η/Μ μελέτης του κτιρίου (παράρτημα II) που συντάχθηκαν από τους μελετητές σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, και αφού εγκρίθηκαν από το ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ) Τους ισχύοντες όρους δόμησης.
δ) Τις λοιπές απαραίτητες μελέτες του κτιρίου της Δωρεάς και του περιβάλλοντος αυτό οικοπεδικού χώρου, που θα εκπονηθούν μετά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης με φροντίδα και δαπάνες του Δωρητή και θα περιλαμβάνουν:
1. Προμελέτη και Οριστική Μελέτη σε ενιαίο στάδιο (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ εγκαταστάσεων).
2. Μελέτη Εφαρμογής (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ εγκαταστάσεων).
3. Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας.
4. Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
5. Γεωτεχνική Μελέτη.
6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
7. Μελέτη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
8. Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού.
9. Μελέτη Σήμανσης.
10. Μελέτη Κλειδιών.
11. Χρωματική Μελέτη.
12. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου.
Οι ανωτέρω μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές μελετών του π.δ. 696/1974, θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από τη Δ.Τ.Υ. του ΥΥΚΑ και τις λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. ΕΠΑΕ, Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λπ.) κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Δωρητής αναλαμβάνει ακόμη να φροντίζει για τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση των υποβαλλομένων μελετών, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, υποδείξεις και οδηγίες των αρμόδιων για την έγκριση Υπηρεσιών.
Άρθρο 4: Άδειες-Εγκρίσεις
1. Οι απαιτούμενες για την υλοποίηση του αντικειμένου της Δωρεάς άδειες κατεδάφισης και η οικοδομική άδεια ανέγερσης της πτέρυγας θα εκδοθούν ατελώς με μέριμνα της ΔΤΥ του ΥΥΚΑ, αφού υποβληθούν σε αυτήν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο μελέτες και τηρηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.
2. Όλες οι μελέτες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου και του ιατρικού εξοπλισμού θα γίνουν με μέριμνα και δαπάνες του Δωρητή. Η έγκρισή τους θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με μέριμνα της ΔΤΥ του ΥΥΚΑ μετά από σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου εντός δύο (2) μηνών από της υποβολής τους στο πρωτόκολλο του ΥΥΚΑ. Σε περίπτωση που η μελέτη επιστραφεί στον μελετητή για διόρθωση ή συμπλήρωση ο προαναφερόμενος χρόνος θα συντέμνεται στο ήμισυ μετά την επανακατάθεση του φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία.
3. Ο Δωρητής δικαιούται κατά τη διάρκεια της κατασκευής να προβαίνει σε επιτρεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις αλλαγές μικρής κλίμακας τόσο των μελετών όσο και των υλικών, κατόπιν ενημερώσεως των εκπροσώπων του ΥΥΚΑ και του Νοσοκομείου, οι οποίες όμως δεν θα επηρεάζουν τη συνολική μορφή του κτιρίου ή τη λειτουργικότητά του.
4. Για το περιγραφόμενο στο άρθρο 1 έργο δεν απαιτείται η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων του ν. 960/1979.
5. Ο Δωρητής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της κατασκευής να φροντίζει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την
κατασκευή έργων γενικώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από την αρμόδια Δημοτική Αρχή και την τήρηση των κανόνων Δημόσιας Τάξης κ.λπ.. Υποχρεούται ακόμη να φροντίσει για την λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων, ώστε να μη διαταράσσεται καθόλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου η ασφαλής, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου και να ελαχιστοποιείται η όχληση αφ’ ενός του Νοσοκομείου και αφ’ ετέρου των κατοίκωνενοίκων των γειτονικών κτιρίων.
Άρθρο 5: Εξοπλισμός του έργου
1. Με δαπάνη του Δωρητή και σύμφωνα με τις Μελέτες Εφαρμογής που θα εκπονηθούν, θα ολοκληρωθεί (προμήθεια και εγκατάσταση) και ο εντεταγμένος εξοπλισμός των χειρουργικών τμημάτων και ειδικότερα των 14 χειρουργικών αιθουσών της πρώτης φάσης, των βοηθητικών τους χώρων, των Μονάδων Ανάνηψης Καρ/κώνΝευρ/κών του Αιμοδυναμικού Τμήματος και της Κεντρ. Αποστείρωσης.
2. Το ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» θα εξοπλίσει με δική του μέριμνα και δαπάνες 8 χειρουργικές αίθουσες. Ο Δωρητής θα αναλάβει με δικές του δαπάνες τη μεταφορά του εντεταγμένου εξοπλισμού από τα υφιστάμενα χειρουργεία στα νέα της δεύτερης φάσης.
Ο εξοπλισμός της Νέας Πτέρυγας, πέραν των οριζόμενων στο Παράρτημα III, θα γίνει με μέριμνα του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός».
Η αποσαφήνιση του εντεταγμένου εξοπλισμού ως είδη και ποσότητες παρατίθενται στο παράρτημα III της παρούσης.
Άρθρο 6: Εκτέλεση έργου-Ολοκλήρωση Δωρεάς
1. Όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου της Δωρεάς ενέργειες (όπως, ενδεικτικά, κάθε είδους συμβάσεις, αναθέσεις μελετών, επιβλέψεων και εργολαβιών, παραγγελίες και αγορές υλικών και μηχανημάτων, ποιοτικός έλεγχος επί των παραλ αμβανομένων, παραλαβή υλικών) θα γίνονται από τον Δωρητή ή από πρόσωπο ή πρόσωπα φυσικά ή νομικά εξουσιοδοτημένα από τον Δωρητή και ελευθέρως ανακλητά. Η ανάκληση της εξουσιοδότησης των πιο πάνω αναφερομένων προσώπων θα πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως εγγράφως στις αρμόδιες Υπηρεσίες, στο ΥΥΚΑ και στο Νοσοκομείο.
2. Με δεδομένο ότι ο Δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τη δαπάνη μελετών-επίβλεψης κατασκευής και εντεταγμένου εξοπλισμού του δωρού μενου έργου μέχρι του ποσού των 30.000.000,00 €, ρητώς συνομολογείται ότι οι εν λόγω απαραίτητες για την πραγματοποίηση του συνολικού έργου ενέργειες, όπως ενδεικτικά παραπάνω αναφέρθηκαν, θα γίνονται χωρίς τους περιορισμούς, τις διαδικασίες και τον έλεγχο που επιβάλλουν οι σχετικοί νόμοι προκειμένου περί εκτελέσεως έργου ή προμηθειών χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή άλλες τυχόν διατάξεις περί εποπτείας και ελέγχου των δαπανών και λογαριασμών. Ειδικότερα, η μελέτη και κατασκευή του έργου μέχρι του χρόνου παραδόσεώς του στο Νοσοκομείο, είναι έργο ιδιωτικό και δεν έχουν εφαρμογή επ’ αυτού οι διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή διατάγματος που διέπουν τα Δημόσια έργα ή τις προμήθειες του Δημοσίου.
Άρθρο 7: Υποχρεώσεις Δωρεοδόχου-Δημοσίου
1. Το Νοσοκομείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει οποιαδήποτε συνδρομή απαιτηθεί προς τον Δωρητή ή προς τον ανάδοχο που θα ορισθεί για την ταχεία εκπλήρωση του σκοπού της Δωρεάς.
2. Το Δημόσιο υποχρεούται να παρέχει κάθε διοικητική συνδρομή προς τον Δωρητή για την αποπεράτωση του έργου σε σύντομο χρόνο, να χορηγεί άδειες και εγκρίσεις, να εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για την προώθηση και ταχεία αποπεράτωση του έργου της Δωρεάς, τηρουμένων των επιταγών της νομιμότητας.
Άρθρο 8: Αποπεράτωση-Συνέπειες
1. Η αποπεράτωση του έργου θα πραγματοποιηθεί κατ’ απώτατο χρονικό όριο και υπό τον όρο πλήρωσης των όρων της παρούσης, εντός 36 μηνών από την έναρξη των εργασιών. Το έργο θα κατασκευαστεί σε δύο (2) φάσεις.
Η πρώτη φάση αφορά στην κατασκευή του Α’ τμήματος της Νέας Πτέρυγας που, σύμφωνα με τη συνημμένη Προκαταρκτική Μελέτη και τα Αρχιτεκτονικά προσχέδια, οριοθετείται μεταξύ της Εκκλησίας του Νοσοκομείου και του υφισταμένου χειρουργικού τμήματος του Νοσοκομείου. Η φάση αυτή χωρίζεται σε υποφάσεις που αφορούν τη μεταφορά υπηρεσιών του Νοσοκομείου που στεγάζονται στα υπό κατεδάφιση κτίρια της φάσης αυτής (κτίριο βιβλιοθήκης, αποθηκών φαρμακείου και έρευνας), την κατεδάφιση των παραπάνω κτιρίων, την κατασκευή του τμήματος της νέας πτέρυγας και τη μεταφορά του εξοπλισμού και λειτουργία των νέων χειρουργικών τμημάτων, αποστείρωσης και ιατρικών αερίων στην οριστική τους θέση στο έργο. Η ολοκλήρωση της φάσης αυτής θα έχει μέγιστο χρόνο αποπεράτωσης δεκαπέντε (15) μήνες από την παραχώρηση του χώρου προέλευσης και προορισμού των υπηρεσιών στον Εργολάβο.
Η δεύτερη φάση θα αφορά στην κατασκευή του Β’ τμήματος της Νέας Πτέρυγας. Η φάση αυτή ξεκινά από την απομάκρυνση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου από τα υφιστάμενα στη περιοχή που κατασκευάζεται η νέα πτέρυγα, τμήματα του Νοσοκομείου (αποστείρωση, ιατρικά αέρια, Χειρουργεία, Γραφεία και Αποδυτήρια Ιατρών, Μονάδα Καρδιοχειρουργικής Ανάνηψης κ.λπ.) και ολοκληρώνεται με την παράδοση του συνόλου του έργου στο Νοσοκομείο. Η φάση αυτή, που όπως και η Α’ φάση περιλαμβάνει πληθώρα υποφάσεων, θα αποπερατωθεί εντός δεκαπέντε (15) μηνών.
Η παράδοση στο Νοσοκομείο θα πραγματοποιηθεί με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, συνοδευόμενο από τα κατασκευαστικά σχέδια (αρχιτεκτονικά, στατικά και Η/Μ εγκαταστάσεων).
2. Τον Δωρητή βαραίνουν οι δαπάνες και γενικά όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις περί κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων στο έργο. Την ευθύνη όμως για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας και την υποχρέωση ασφάλισης των εργαζομένων θα την αναλάβει με τη σύμβαση ανάθεσης ο ανάδοχος του έργου. Το Δημόσιο και το Νοσοκομείο ουδεμία σχετική υποχρέωση έχουν.
3. Ο Δωρητής στη σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου θα περιλάβει όρο ευθύνης του εργολάβου για τα πραγματικά ελαττώματα εμφανή και κεκρυμμένα ή για την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την παράδοση και δέσμευσης τούτου με την υποχρέωση αποκατάστασης αυτών με δαπάνες του εφόσον εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος έχει εγγράφως ενημερωθεί από το Νοσοκομείο.
Άρθρο 9: Ευθύνη ΔωρητήΔωρεοδόχου
Ο Δωρητής υποχρεούται να καλύψει κάθε δαπάνη μέχρις ολοκληρώσεως του έργου της Δωρεάς (την ανέγερση δηλαδή του κτιρίου, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και του εντεταγμένου εξοπλισμού) και πάντοτε εντός του ποσού των 30.000.000,00€. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η δαπάνη όλων των πρόδρομων εργασιών, απαραίτητων για τη μεταφορά των υπαρχουσών υπηρεσιών, μονάδων και εργαστηρίων σε υφιστάμενους χώρους του Νοσοκομείου και την κατεδάφιση των υπαρχόντων κτισμάτων, την αποκομιδή των υλικών, την προετοιμασία του χώρου ανέγερσης των νέων χειρουργείων και την προστασία του εν λειτουργία θεραπευτηρίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Για την απαραίτητη μεταφορά των υπαρχουσών υπηρεσιών μονάδων και εργαστηρίων σε άλλους χώρους, ο Δωρητής έχει προβλέψει και ευθύνεται μέχρι του ποσού του 1.200.000€ πλέον Φ.Π.Α. που συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο της δωρεάς (30.000.000€ με Φ.Π.Α.).
Μετά την πλήρη αποπεράτωση, την παράδοση και παραλαβή του έργου με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, ο Δωρητής δεν θα έχει άλλη ευθύνη ή υποχρέωση γενικώς και ειδικώς για τη λειτουργία αυτού..
Το Δημόσιο υποχρεούται να στελεχώσει άμεσα τις υπηρεσίες που προβλέπεται να στεγαστούν στο έργο από την ολοκλήρωσή του ώστε να καταστεί δυνατή άμεσα η λειτουργία του και να εξασφαλίζει τη διαρκή, εύρυθμη και πλήρη λειτουργία του έργου με κατάλληλη στελέχωση, στο μέγιστο δυνατό επιστημονικό, τεχνικό και λειτουργικό επίπεδο.
Άρθρο 10: Προϋπολογισμός του Έργου
Στο παράρτημα I επισυνάπτεται ο προϋπολογισμός του Έργου όπως διαμορφώθηκε με βάση τα στοιχεία του παραρτήματος II της σύμβασης. Ο οριστικός προϋπολογισμός (Μελέτης) του Έργου θα προκύψει με την ολοκλήρωση των Μελετών Εφαρμογής (=Δημοπράτησης), ενώ ακριβής προσδιορισμός του κόστους του Έργου, με την ανάδειξη αναδόχου, μετά τις διαδικασίες δημοπράτησης του Έργου (στο σύνολο του ή και σε φάσεις). Με το ποσό των 30.000.000,00€ υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το αντικείμενο της Δωρεάς έτσι όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσης. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, η Δωρεά δε θα υπερβεί το ποσό των 30.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Άρθρο 11: Φορολογικές και Λοιπές Απαλλαγές
1. Η παρούσα σύμβαση και κάθε σύμβαση ανάθεσης έργου, προμήθειας, μίσθωσης έργου, μίσθωσης υπηρεσιών, μίσθωσης πράγματος και γενικά κάθε σύμβαση που θα συνάψει ο Δωρητής η το Νοσοκομείο για λογαριασμό του Δωρητή με οποιονδήποτε τρίτο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σχετικά με την αποπεράτωση του έργου της Δωρεάς, καθώς επίσης και όλα τα τιμολόγια και οι αποδείξεις που θα εκδοθούν αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές:
α) απαλλάσσονται από κάθε φόροπλην ΦΠΑτέλος ή τέλη χαρτοσήμου, δικαίωμα ή κράτηση ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου,
β) απαλλάσσονται από την αμοιβή των δικαιωμάτων συμβολαιογράφων για τη σύνταξη και υπογραφή του εγγράφου της δωρεάς και δεν υπόκεινται στα κατώτατα όρια αμοιβής δικηγόρων για κάθε δικηγορική υπηρεσία τόσο για τη σύνταξη όσο και την υπογραφή και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
2. Με τη νομοθετική κύρωση της παρούσης σύμβασης αποκτούν ισχύ νόμου, αυτομάτως και αυτοδικαίως όλες οι ανωτέρω απαλλαγές και ελαφρύνσεις. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω απαλλαγών και ελαφρύνσεων καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες θα εκδοθούν εγκαίρως ώστε να μην καθυστερήσει το έργο.
3. Για τις μελέτες επίβλεψης, παροχής υπηρεσιών μηχανικού κ.λπ. δεν ισχύουν τα ελάχιστα όρια αμοιβών μηχανικών όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, όλες δε αυτές οι αμοιβές και ο τρόπος καταβολής τους διέπονται από τις κατ’ ιδίαν συμβάσεις μεταξύ του Δωρητή και των Μηχανικών.
Άρθρο 12: Αναστολή Εργασιών-Συνέπειες
1. Ο Δωρητής έχει το δικαίωμα, με έγγραφη αιτιολογημένη δήλωσή του, να αναστείλει την πρόοδο της εκτελέσεως της παρούσης Δωρεάς, σε περίπτωση μη τηρήσεως, από πλευράς του Δημοσίου, των όρων της συμβάσεως, μέχρις ότου η σχετική διαφορά ρυθμισθεί (προσωρινά ή οριστικά) από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 15 της παρούσης, παρεκτός αν τίθεται εν κινδύνω η ομαλή λειτουργία και η εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αυθαίρετης ή αναιτιολόγητης, εάν τυχόν ήθελε αποδειχθεί, αναστολής, ο Δωρητής υπέχει αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου.
2. Εάν η πρόοδος της εκτελέσεως του έργου της Δωρεάς ήθελε παρ’ ελπίδα ανασταλεί εκ πράξεων ή παραλείψεων υπαιτιότητας του Δημοσίου, η δε αναστολή διαρκέσει επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνώνπαρά την προσφυγή του Δωρητή στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργαναο Δωρητής δύναται να προσφύγει εκ νέου στα αρμόδια, κατά το άρθρο 15 της παρούσης, δικαιοδοτικά όργανα και να ζητήσει την απαλλαγή του από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της Δωρεάς (Κατασκευή του Έργου), παρ’ εκτός αν τίθεται εν κινδύνω η ομαλή λειτουργία και η εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του Νοσοκομείου.
3. Οίκοθεν νοείται και συνομολογείται ότι ο Δωρητής ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά του Δημοσίου (και ειδικότερα κατά του Νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ακόμη και για λόγους αδικαιολόγητου πλουτισμού επί του πραγματοποιηθέντος μέρους της Δωρεάς, καθώς ουδεμία συνεισφορά στην πρόοδο του κοινού καλού και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος μπορεί να θεωρηθεί ως αδικαιολόγητη.
Άρθρο 13: Ανωτέρα Βία
Ο Δωρητής δεν φέρει ευθύνη αν η εκτέλεση του έργου ή η ολοκλήρωση αυτού καταστεί αδύνατη εκ λόγων ανωτέρας βίας. Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία, αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως. Εάν οι λόγοι ανωτέρας βίας διαρκέσουν πέραν του ενός έτους, ή υπάρξει άρδην μεταβολή των συνθηκών, ο Δωρητής μπορεί να προσφύγει εκ νέου στα αρμόδια, κατά το άρθρο 15 της παρούσης, δικαιοδοτικά όργανα και να ζητήσει την απαλλαγή του από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της Δωρεάς, παρ’ εκτός και αν τίθεται εν κινδύνω η ομαλή λειτουργία και η εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του Νοσοκομείου.
Άρθρο 14: Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η Δωρήτρια Τράπεζα μπορούν να συστήσουν Επιτροπή, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι περατώσεως και παραδόσεως του έργου της Δωρεάς και της εν γένει τήρησης των όρων της συμβάσεως αυτής.
Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από 5 μέλη εκ των οποίων ένα (1) καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (με απόφαση Υπουργού), ένα (1) από την Εθνική Τράπεζα (με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου), το 3° μέλος ορίζεται από το Νοσοκομείο, το 4° μέλος από την 1η ΥΠΕ και το 5° μέλος ορίζεται από το Ίδρυμα Θώραξ.
Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής καταγράφονται ως ακολούθως:
1. Παρακολούθηση του έργου από πλευράς χρόνου και απορρόφησης κονδυλίων.
2. Επίλυση και προώθηση ζητημάτων που αφορούν εγκρίσεις από τις αρχές.
3. Επίλυση διαφόρων θεμάτων που δύναται να τεθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης.
4. Γενικά η παρακολούθηση της ομαλής εξέλιξης και ολοκλήρωσης του έργου στα προβλεπόμενα κόστη και χρονοδιαγράμματα.
Άρθρο 15: Επίλυση Διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ Δημοσίου (όπως, ιδίως, αυτό εν προκειμένω εκπροσωπείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Νοσοκομείο) και Δωρητή, περί την ερμηνεία ή εκτέλεση της συμβάσεως, η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί εξωδίκως, θα επιλύεται με προσφυγή στη διαιτησία, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Καθένα εκ των μερών (ήτοι το Δημόσιο και ο Δωρητής) θα ορίσει από έναν Διαιτητή, ενώ το τρίτο μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίουο επιδιαιτητήςθα ορισθεί με κοινή απόφαση των δύο Διαιτητών. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, ο Επιδιαιτητής θα ορισθεί από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και θα είναι μέλος ΔΕΠ, πρώτης βαθμίδας, κατά προτεραιότητα, καθηγητής Εμπορικού ή Αστικού Δικαίου.
Άρθρο 16: Αποδοχή Δωρεάς
Το Δημόσιο και δη τα Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Νοσοκομείο, δια των εκπροσώπων τους, απεδέχθησαν τη Δωρεά, με τους αναφερόμενους ως άνω όρους.
Άρθρο 17: Ισχύς της Συμβάσεως
1. Η ισχύς της συμβάσεως τελεί υπό την αίρεση της κυρώσεώς της με νόμο. Η έναρξη ισχύος της συμβάσεως συμπίπτει με την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κυρωτικού νόμου. Συγχρόνως με την έναρξη ισχύος του εν λόγω κυρωτικού νόμου, οι διατάξεις της παρούσης αποκτούν ισχύ διατάξεων νόμου.
2. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν κυρωθεί η παρούσα σύμβαση, ουδεμία δημιουργείται υποχρέωση ή αξίωση στα συμβαλλόμενα μέρη.
Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε πέντε (5) αντίτυπα, όσοι και οι συμβαλλόμενοι και αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και έγινε αποδεκτή από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται όπως ακολουθεί»
Παραρτήματα της Συμβάσεως:
Παράρτημα I: Προϋπολογισμός του Έργου
Παράρτημα II: Τοπογραφικό Διάγραμμα Κάλυψης, Αρχιτεκτονικά Προσχέδια, Τεχνική Έκθεση έργου Πολιτικού Μηχανικού και Τεχνική Έκθεση Η/Μ εγκαταστάσεων.
Παράρτημα III: Πίνακας Εντεταγμένου Εξοπλισμού Χειρουργικών Αιθουσών Μονάδων Ανάνηψης Καρ/κού Νευρ/κών, Αιμοδυναμικού Τμήματος και Κεντρ. Αποστείρωσης.
Για καθεμία εκ των 14 χειρουργικών αιθουσών που αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα να εξοπλίσει έχει προβλεφθεί ο παρακάτω εξοπλισμός:
1. Scrubup τριών θέσεων ντισπένσερ αντισηπτικού υγρού με μπαταρίες και
2. Χειρουργική Τράπεζα με δύο tabletop και μία βάση
3. Σκιαλυτική λυχνία με Δορυφόρο και Κάμερα
4. Στήλη Ιατρικών αερίων Αναισθησιολόγου
5. Στήλη Χειρουργού
6. Technical Wall χειρουργείου.
7. Αναισθησιολογικό μηχάνημα
8. Διαθερμία.
Για καθεμία εκ των 8 χειρουργικών αιθουσών που αναλαμβάνει να εξοπλίσει το Νοσοκομείο με δικό του υλικό από τα υφιστάμενα χειρουργεία, έχει προβλεφθεί ο παρακάτω επιπλέον εξοπλισμός ως αντικείμενο της Δωρεάς της ΕΤΕ:
1. Scrubup τριών θέσεων με μπαταρίες και ντισπένσερ αντισηπτικού υγρού.
2. Χειρουργική Τράπεζα με δύο tabletop και μία βάση
3. Technical Wall χειρουργείου.
Οι Μονάδες και οι Αίθουσες Αιμοδυναμικών Εργαστηρίων θα παραδοθούν με το βασικό σταθερό εξοπλισμό απαραίτητο για την λειτουργία τους.
Η κεντρική αποστείρωση θα είναι εξοπλισμένη με τον απαιτούμενο σταθερό ανοξείδωτο εξοπλισμό, με δύο κλιβάνους ατμού 3035 SU συνολικά και με 3 πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων και αναισθησιολογικού εξοπλισμού.

Αρθρο 79
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο οργανισμός εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο ασκεί εποπτεία στα θέματα που έχουν σχέση με την παροχή και τον έλεγχο των υπηρεσιών υγείας προς στους ασφαλισμένους, καθώς και στα θέματα που αφορούν το κόστος των υπηρεσιών υγείας, την οικονομική διαχείριση, τον έλεγχο και τη χρηματοδότηση του Οργανισμού. Οι κανονιστικές πράξεις που αφορούν τον Οργανισμό εκδίδονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»
2. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο κανονισμός εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. και δύναται να τροποποιεί ή καταργεί κάθε αντίθετη διάταξη.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Οργανισμός παρακολουθεί τη διαμόρφωση των δαπανών και την κατανομή του κόστους ανά μονάδα προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών υγείας, τηρεί μητρώο δαπανών και εισηγείται τη λήψη μέτρων για τον εξορθολογισμό του συστήματος, τα οποία εγκρίνονται και τίθενται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να ανατίθενται, ύστερα από πρόταση του Οργανισμού, καθήκοντα ελεγκτών παροχών περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Δημοσίου και σε ελεγκτικά όργανα άλλων ασφαλιστικών φορέων ή σε ιατρούς με βαθμό Επιμελητή Α’ ή Β’ του Ε.Σ.Υ.. Στους ελεγκτές αυτούς καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο έλεγχος αφορά υψηλές δαπάνες που προκαλούνται στο πλαίσιο των συμβάσεων του Οργανισμού με νομικά πρόσωπα, το ελεγκτικό έργο μπορεί να ανατίθεται και σε εξωτερικούς φορείς έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ.. »
5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ., να συγκροτούνται τριμελείς πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές από ιατρούς ειδικοτήτων που υπηρετούν σε αυτόν. Αν οι ιατροί του Οργανισμού δεν επαρκούν για τη συγκρό τησή τους, μπορεί να συμμετέχουν σε αυτές και ιατροί του Ε.Σ.Υ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η έδρα και οι αρμοδιότητες των επιτροπών, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό με τη λειτουργία τους θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των επιτροπών.»
6. Το εδάφιο α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2768/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Έναν (1) πτυχιούχο Α.Ε.Ι. με ιδιαίτερες γνώσεις και αποδεδειγμένη εμπειρία πέντε (5) ετών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 2768/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του Προέδρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.»
8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2768/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προκήρυξη της θέσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία ορίζονται τα δικαιολογητικά, η προθεσμία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την υποβολή της αίτησης.»
9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται για τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»
10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 2768/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Ο.Π.Α.Δ., για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του, διαχειρίζεται τους πόρους που προέρχονται από τις εισφορές εργαζομένων σε ποσοστό 2,55% και τις εισφορές του εργοδότη σε ποσοστό 5,1% που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του. Άλλες πηγές εσόδων του Ο.Π.Α.Δ. είναι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, χορηγίες, καθώς και τόκοι από διαχείριση κεφαλαίων.»
11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των δαπανών των περιφερειακών υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Δ. ενεργείται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Υ.Π.Α.Δ.), μετά τον κατά νόμο προληπτικό έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των δαπανών της Κεντρικής Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των δαπανών νοσηλειών εξωτερικού, ενεργείται από τη Διεύθυνση ΔιοικητικούΟικονομικού του Ο.Π.Α.Δ., μετά τον κατά νόμο προληπτικό έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
12. Η παράγραφος 7 του άρθρου 26 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των πάσης φύσεως αποδοχών, απολαβών και πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Ο.Π.Α.Δ., διενεργείται μετά από απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Α.Δ., μετά τον κατά νόμο προληπτικό έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 52/2001 (ΦΕΚ 41 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη ως αναπληρωτής του Προέδρου.»
14. Στο τέλος του εδαφίου στ’της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 52/2001 (ΦΕΚ 41 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. μπορούν να εκχωρηθούν αρμοδιότητες αυτού του εδαφίου σε προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.»
15. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 52/2001 (ΦΕΚ 41 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή ανυπαρξίας Γενικού Διευθυντή, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ., μπορούν να εκχωρηθούν αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή σε προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.»
16. Το εδάφιο εε’ του Τμήματος β’της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του π.δ. 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε) Συγκέντρωση, έλεγχος των δικαιολογητικών και εκκαθάριση του συνόλου των δαπανών της Κεντρικής Υπηρεσίας, αναγνώριση των δαπανών αυτών και δια βίβασή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη διενέργεια του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου.»
17. Το εδάφιο εε) του Τμήματος β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ. 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Αποστολή των δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη διενέργεια του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου.»
18. Το εδάφιο αα’ του Τμήματος β’της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του π.δ. 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Διάθεση των πιστώσεων ιατρικής, φαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, καθώς και των λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης που μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα, ανάληψη υποχρεώσεων, συγκέντρωση και έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών των δαπανών, αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή αυτών, μετά τη διενέργεια του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
19. Το εδάφιο αα’ του Τμήματος β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του π.δ. 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Διάθεση των πιστώσεων ιατρικής, φαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, καθώς και των λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης που μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα, ανάληψη υποχρεώσεων, συγκέντρωση και έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών των δαπανών, αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή αυτών, μετά τη διενέργεια του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
20. Το εδάφιο ιγ’ του άρθρου 15 του π.δ. 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιγ) Διάθεση των πιστώσεων ιατρικής, φαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, καθώς και των λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης που μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα, ανάληψη υποχρεώσεων, συγκέντρωση και έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών των δαπανών, αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή αυτών, μετά τη διενέργεια του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
21. Το άρθρο 16 του π.δ 52/2001 (ΦΕΚ 41 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16 Προϊστάμενοι
Η επιλογή των προϊσταμένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’) όπως εκάστοτε ισχύει.»
22. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του π.δ. 52/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ., το οποίο διενεργεί και την αξιολόγηση των υποψηφίων. Η αμοιβή του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»
23. Στο άρθρο 19 του π.δ. 52/2001 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στον Ο.Π.Α.Δ. συνιστώνται δύο θέσεις με θητεία συμβούλων του Προέδρου του Δ.Σ., οι οποίοι προσλαμβάνονται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. Η θητεία τους λήγει με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του Προέδρου. Στο Γραφείο Προέδρου του Ο.Π.Α.Δ. συνιστάται μία οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ, η οποία δύναται να καλυφθεί με απόσπαση υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα.»
24. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Δαπάνες για ορθοπεδικά είδη, προθέματα και λοιπά βοηθητικά μέσα, που δεν αναφέρεται η τιμή τους στον κανονισμό παροχών του Ο.Π.Α.Δ. και των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή τους από της δημοσιεύσεως του ν. 3867/2010 μέχρι τέλος του έτους του 2010, θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται με βάση τις κοστολογήσεις που διενεργήθηκαν μέχρι 30 Απριλίου 2009 με αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου Ο.Π.Α.Δ.»
25. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α’), ήτοι «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δαπάνες για ορθοπεδικά είδη, προθέματα και λοιπά βοηθητικά μέσα δεν εκκαθαρίζονται αν δεν κοστολογούνται με τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών», αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κοστολόγηση των χορηγούμενων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.2/7029/0094/2005 κ.υ.α. (ΦΕΚ 213 Β’) «Νέος Κανονισμός Παροχών του Ο.Π.Α.Δ.» θεραπευτικών, διαγνωστικών, ορθοπεδικών μέσων και προθέσεων, και υπό τις χρονικές προϋποθέσεις χορήγησης αυτών που προβλέπονται σε αυτή, θα γίνει από 1.1.2011 ως εξής:
Α. Με τις τιμές που αναφέρονται στο παρατηρητήριο τιμών που δημιουργήθηκε δυνάμει του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α’) και μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, από το Τμήμα Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π..
Β. Όσον αφορά στα ορθοπεδικά μέσα και για τα οποία δεν υφίσταται τιμή στο παρατηρητήριο τιμών θα ισχύουν οι τιμές που αναφέρονται στον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο του Ι.Κ.Α., το οποίο έχει αποδεχθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ.. Όσον αφορά στα θεραπευτικά, διαγνωστικά, ορθοπεδικά μέσα που δεν εντάσσονται στην παράγραφο Β’, προθέσεις, προθέματα, διαιτητικά σκευάσματα και για τα οποία δεν υφίσταται τιμή στο παρατηρητήριο τιμών η κοστολόγηση θα γίνεται ως εξής:
α) αξίας μέχρι 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κατά μήνα θα αποδίδεται από τον Οργανισμό δαπάνη με βάση το προσκομιζόμενο τιμολόγιο,
β) αξίας από 501,00€ έως 1500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κατά μήνα θα αποδίδεται από τον Οργανισμό η δαπάνη με βάση τη χαμηλότερη τιμή τριών προσφορών που θα προσκομίζει ο ασφαλισμένος. Οι προσκομιζόμενες προσφορές θα έχουν ισχύ ενός εξαμήνου από την έκδοσή τους.
γ) αξίας από 1.501,00€ και άνω συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κατά μήνα θα κοστολογούνται από το Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ., το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις τρεις προσφορές που προσκομίζονται από τον ασφαλισμένο. Η εν λόγω κοστολόγηση ισχύει για χρονικό διάστημα έξι μηνών.
Γ. Όσον αφορά μυοηλεκτρικές προθέσεις, προθέματα, προθέσεις, που η αξία τους υπερβαίνει τις 3.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και για τα οποία δεν υφίσταται τιμή στο παρατηρητήριο τιμών, η κοστολόγηση γίνεται από το Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ., που λαμβάνει υπόψη του τις τρεις προσφορές που προσκομίζει ο ασφαλισμένος από κατασκευαστήκατάστημα που έχουν βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο κατασκευαστών ιατρο τεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ.. Η αντικατάσταση των μυοηλεκτρικών προθέσεων που έχουν χορηγηθεί βαρύνει τον Ο.Π.Α.Δ. μετά την παρέλευση τετραετίας από την προηγούμενη προμήθεια. Αναγνωρίζεται η δαπάνη τμήματος των μυοηλεκτρικών προθέσεων μετά την παρέλευση διετίας από την προμήθεια της πρόθεσης. Η κοστολόγηση τμήματος μυοηλεκτρικής πρόθεσης γίνεται με τον ανωτέρω αναφερόμενο τρόπο.
Ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης των χορηγούμενων θεραπευτικών, διαγνωστικών, ορθοπεδικών μέσων, προθέσεων, προθεμάτων και διαιτητικών σκευασμάτων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.
26. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α’) και μετά τις λέξεις «α.ν. 1565/1939» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που πρόκειται να διενεργηθούν μέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του α.ν. 1565/1939 εγκρίνονται, αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται με βάση τις κοστολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με γνωμοδοτήσεις του ΚΕ.Σ.Υ. και έχουν γίνει αποδεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που έχουν διενεργηθεί από τη δημοσίευση του ν. 3867/2010 και δεν έχουν κοστολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 29 του α. ν. 1565/1939 αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται εφόσον έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης, με βάση τις κοστολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με γνωμοδοτήσεις του ΚΕ.Σ.Υ. και έχουν γίνει αποδεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
27. Υγειονομική Περίθαλψη Υπαλλήλων και Συνταξιούχων του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.). Στο άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης οικ./2/7029/0094/2005 (ΦΕΚ 213 Β’) «Περί Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)», προστίθεται παράγραφος 48 ως εξής:
«48. Η υγειονομική περίθαλψη (νοσοκομειακή, εξωνο σοκομειακή, οδοντιατρική, φαρμακευτική) των τακτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων του Οργανισμού Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.) που δεν υπάγονται σε ασφάλιση του κλάδου υγείας του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και των μελών της οικογέ νειάς τους, παρέχεται από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, τους συνταξιούχους και για τα μέλη των οικογενειών αυτών. Οι συμμετοχέςκρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης επί των πάσης φύσεως αποδοχών των ανωτέρω δικαιούμενων περίθαλψης από τον Ο.Π.Α.Δ., καθώς και των πρόσθετων απολαβών και των κατ’ αποκοπήν εξόδων κίνησης αυτών περιέρχονται στο Δημόσιο, οι δε σχετικές δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Δ., ο οποίος επιχορηγείται προς τούτο με τις εισφορές των ασφαλισμένων και τη διπλάσια συνεισφορά, που θα βαρύνει κατά το ήμισυ τον Οργανισμό Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.) και κατά το ήμισυ το Δημόσιο. Χρόνος έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης ορίζεται η επομένη της δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Ο.Π.Α.Δ. αναλαμβάνει τις δαπάνες περίθαλψης των ανωτέρω ασφαλισμένων (υπαλλήλων, συνταξιούχων και μελών οικογενείας αυτών) από την ημερομηνία που αυτοί εντάσσονται στην παρεχόμενη από τον Ο.Π.Α.Δ. περίθαλψη.»
28. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του π.δ. 52/2001 (ΦΕΚ 41 Α’) προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) Υγειονομικό Συμβούλιο: Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έπειτα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ., συστήνεται Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο με αρμοδιότητες που ορίζονται μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.. »
29. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 52/2001 (ΦΕΚ 41 Α’) προστίθεται περίπτωση η’ ως εξής:
«η) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να εισηγείται απευθείας θέματα στο Δ.Σ. για τη λήψη αποφάσεων.»

Αρθρο 80
1. Στο τέλος της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Δεν συνιστά προώθηση προϊόντων η διενεργούμενη σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρακτική της Έρευνας Αγοράς και της ΚοινωνικήςΈρευνας (International Code of Marketing and Social Research Practice), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (ICC/ESOMAR) και του Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) έρευνα αγοράς. Ως έρευνα αγοράς νοείται η συστηματική συλλογή και ανάλυση των απόψεων ή θέσεων ατόμων ή οργανισμών με τη χρήση μεθόδων των εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών και στόχο την υποβοήθηση προσώπων ή φορέων στη λήψη αποφάσεων.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α’) τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση «, με εξαίρεση τη διανομή που γίνεται για σκοπούς έρευνας αγοράς.»

Αρθρο 81
Η παράγραφος 12 του άρθρου 19 του ν. δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Οι ανακλήσεις των αδειών κυκλοφορίας επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.. Οι στερήσεις των αδειών άσκησης επαγγέλματος επιβάλλονται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμάτευση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου. Το κλείσιμο φαρμακείου και φαρμακαποθήκης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις των κυρώσεων γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.. »

Αρθρο 82: Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή τους ως νόμου του Κράτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου